Меню Затваряне

Care4Care: от несигурни към безопасни условия на труд

Условията на труд на 24-часовите работници за лични грижи в Австрия са несигурни: мигранти пътуват дотук предимно от Румъния и Словакия, за да предоставят грижи на нуждаещи се австрийски граждани. Абсолютното мнозинство от болногледачите работят с лиценз за упражняване на професията и следователно трябва да извършват работата си в условията на лична и професионална независимост. На практика обаче те са обвързани с инструкциите на своите клиенти (лица, нуждаещи се от грижи) и агенциите за настаняване: не могат свободно да определят работното си време, мястото на работа и работните процеси.

Затова проектът „Care4Care: от несигурни към безопасни условия на труд“ има за цел да подобри условията на труд и безопасната трудова миграция на 24-часовите болногледачи мигранти, работещи в Австрия. Целта на проекта се изпълнява чрез междуинституционално сътрудничество между LEFÖ-IBF (консултиране, образование и подкрепа за мигранти), IG24 и партньорски организации или синдикати в Словакия и Румъния, които се занимават с въпроса за трудовата миграция предимно в областта на грижите.

Care4Care разбира предотвратяването на експлоататорските условия на труд и насърчаването на безопасна трудова миграция отвъд рамката на „закрилата“, за да се справи със системните проблеми на 24-часовите болногледачи. Чрез устойчивото развитие на групата по интереси IG24, чрез научни изследвания, чрез разработване на модел на заетост за 24-часови болногледачи, както и чрез транснационален обмен, се води превантивна борба с трафика на хора и експлоатацията.

Продължителност: 04/2022 – 03/2024

Други проекти на IG24