Меню Затваряне

Забележка: Моля, не забравяйте, че въпреки старателните проучвания и текущата актуализация цялото съдържанието на сайта е с изцяло информативен и необвързващ характер и не може да се смята за правна консултация или правна услуга. Правният съвет и съответно правната помощ са отделни за всеки конкретен случай и не могат да бъдат заместени с тук публикуваната информация! Поради гореспоменатите причини ние не носим отговорност за точността и пълнотата на данните в сайта.

Самостоятелно определяне на заплащането, както и на работното време и работните задачи

Като упражняващ/а самонаетост ти (личният/личната асистент/ка) имаш право сам/а да определяш посочените в договора надница, както и начина на плащане.

Посредническите агенции обаче договорят предварително хонорара с клиентите и ти нямаш възможност да участваш активно в процеса на преговори.

Дори ти предлагат да подпишеш пълномощно, с което им предоставяш правото те да взимат хонорарите ти.

Това не е изгодно за теб, тъй като агенциите преследват своите финансови интереси. Ако има пълномощно, което им дава право да взимат хонорарите ти, е възможно агенциите да задържат за себе си такса за услугата или пък да те накарат прекалено дълго да чакаш, докато получиш парите си.

Агенциите правят дъмпинг на заплатите, като следствие от това се забелязва значителна разлика в дневната надница на личните асистент(к)и: докато лична асистентка от Словакия средно получава по 65 евро дневно, личната асистентка от Румъния взима средно 35 евро на ден.

Агенцията също така определя и твоето работно време и дневните ти задачи, тъй като тя участва при съставянето на договора между теб и твоя/та клиент/ка. Това е значимо посегателство върху твоите права на самонаето лице.

Уреждането на работното време в договор за извършване на дейност е неправомерно и противоречи на принципа за личната независимост на предприемачите.

Работните дейности, които имаш право да изпълняваш, са уредени най-общо в § 159 der Gewerbeordnung. Можеш да се съпротивляваш, в случай че в договора ти за извършване на дейност агенцията въведе дейности, които надскачат твоята компетентност.

Правото сам/а да избираш вида транспорт

Ти си самонаето лице и имаш правото сам/а да избереш с какъв транспорт да се придвижиш до работното си място – с личен автомобил, влак или такси.

Често се случва агенциите да принуждават личните асистент(к)и да използват техните фирми за таксиметрови услуги под заплахата, че иначе ще прекратят твоя организационен договор (договора между теб и агенцията). Зад това винаги прозира финансовият интерес на агенцията, която или притежава собствена фирма за таксиметрови услуги, или е свързана с друга таксиметрова фирма и получава комисионни.

Във всеки случай при всяко идване и отиване ти поемаш голям риск, тъй като преуморените шофьори изминават дълги отсечки или пък правят прекалено кратки почивки. През октомври 2017 г. при връщане в Словакия при трагичен инцидент загинаха всички пътници (шофьор и седем лични асистентки).

Взимай самостоятелно решенията за дейността си / а се грижи за делата си

ова е твое право и в същото време твое задължение. В много случаи агенциите поемат уреждането на много от дейностите, свързани с регистрацията на самонаетото лице (записване/замразяване/отписване на самонаетостта, внасяне на социалните осигуровки), като след това си начисляват твърде високи такси. За целта ти подписваш пълномощно на агенцията и си мислиш, че повече няма да ти се налага да се грижиш за дейността като самонаето лице.

На практика обаче нещата съвсем не протичат така гладко. Често агенциите не са особено коректни и в това отношение.

Но затова ще узнаеш, чак когато получиш съобщение от Института за социално осигуряване, че дължиш вноски.

Или е възможно да отидеш на лекар, но той да откаже да те прегледа, защото си отписан като самонаето лице и дейността ти е прекратена. Такава злоупотреба с пълномощното от страна на агенциите е незаконна и може да бъде атакувана по правен път.

Право на ясна и прозрачна информация на майчиния език

В правно отношение като предприемач ти си равнопоставен партньор/ка на твоята посредническа агенция. Поради което имаш правото на ясна и прозрачна информация на твоя майчин език относно здравословното състояние на обгрижваното лице, условията, при които ще работиш, и какво съдържа организационният договор и договорът за дейност, подписани от агенцията.

Това право трябва да ти бъде осигурено също така от различните институции като Стопанската камара и Института за социално осигуряване на самонаетите лица. Но поради езиковата бариера много от информацията не достига до личните асистент(к)и и това е в техен ущърб.

Правото на качествени консултации и ефективно представително на интересите

В така получилия се типичен триъгълник (обгрижваното лице – личен/лична асистент/ка – посредническата агенция) поради езиковата бариера и недостатъчното познаване на правата и задълженията личните асистент(к)и са в най-слаба позиция.

Така се осигурява терен за появата на други действащи лица, които биха могли да използват в свой интерес неизгодната ситуация на личните асистент(к)и.

Промяната на тази ситуация, твоята защита, както и осигуряване на ефективно представителство на интересите – това е целта на нашата организация IG24.

Mit Hilfe von Sensibilisierungskampagnen, Beratungen und Interessenvertretung setzen wir uns für Sie und Ihre Position in der Gesellschaft ein.

Виж нашите Най-често задавани въпроси и видеата с информация