Меню Затваряне

Забележка: Моля, не забравяйте, че въпреки старателните проучвания и текущата актуализация съдържанието на сайта е с изцяло информативен и необвързващ характер и не може да се смята за правна консултация или правна услуга. Правният съвет и съответно правната помощ са отделни за всеки конкретен случай и не могат да бъдат заместени с тук публикуваната информация! Поради гореспоменатите причини ние не носим отговорност за точността и пълнотата на данните в сайта.

Информационна брошура от IG24 и CuraFAIR (volkshilfe)

Информационна брошура за 24-часови болногледачи/лични болногледачи

януари 2022

Издател: CuraFAIR – Контактна точка за 24-часови болногледачи (volkshilfe) и IG24 – Група по интереси за 24-часови болногледачи

ИЗТЕГЛИ

Брошури, образци, формуляри... за Австрия

Разгледайте „Често задавани въпроси – Съвети за надзорници“. – Знаете ли правата си?