Видеоклипове и брошури

Забележка: Моля, не забравяйте, че въпреки старателните проучвания и текущата актуализация съдържанието на сайта е с изцяло информативен и необвързващ характер и не може да се смята за правна консултация или правна услуга. Правният съвет и съответно правната помощ са отделни за всеки конкретен случай и не могат да бъдат заместени с тук публикуваната информация! Поради гореспоменатите причини ние не носим отговорност за точността и пълнотата на данните в сайта.

Информационна брошура

Брошура: „Лични грижи у дома в Австрия – какво трябва да знаете?“

Независимо дали тепърва започвате работа или вече имате опит в този сектор, тази публикация съдържа важна информация за условията на труд в сектора на личните грижи и нашите препоръки за избягване на нежелани ситуации.

Size: 1.157 KB

Видеоклипове

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Декларация за опазване на личните данни.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Декларация за опазване на личните данни.
I Accept