Care4Care

От несигурни към безопасни условия на труд

Условията на труд на 24-часовите болногледачи в Австрия са несигурни: повечето мигранти пътуват от Румъния и Словакия, за да се грижат за нуждаещите се австрийци. Абсолютното мнозинство от болногледачите работят с лиценз за извършване на стопанска дейност и следователно трябва да могат да изпълняват работните си дейности при лична и професионална независимост. На практика обаче те са обвързани с инструкциите на своите клиенти (обгрижвани лица) и агенциите за настаняване: те не са свободни да определят работното си време, работното си място и работните процеси.

Ето защо проектът „Care4Care: от несигурни към безопасни условия на труд“ има за цел да подобри условията на труд и безопасната трудова миграция на 24-часовите болногледачи мигранти, работещи в Австрия. Целта на проекта се изпълнява чрез междуинституционално сътрудничество между LEFÖ-IBF (консултиране, образование и подкрепа за мигранти), IG24 и партньорски организации в Словакия (CELSI – Централноевропейски институт за изследване на труда) и Румъния (Феминистки фронт – Asociaţia FRONT), които се занимават с въпроса за трудовата миграция, предимно в областта на работата по полагане на грижи.

Care4Care разбира предотвратяването на експлоататорските условия на труд и насърчаването на безопасна трудова миграция отвъд рамката на „закрилата“, за да се справи със системните проблеми на 24-часовите болногледачи. Чрез устойчивото развитие на IG24, научните изследвания, разработването на модел на заетост за 24-часови болногледачи и транснационалния обмен се води превантивна борба с трафика на хора и експлоатацията.

Продължителност: 04/2022 – 03/2024

Управление на проекта:

Lefoe, IG24

В сътрудничество с:

LEFÖ – консултиране, обучение и насочване на жени мигранти

Централноевропейски институт за изследване на труда – Celsi.sk

Feminist Front