Care4Care

Od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienkam

Pracovné podmienky opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku sú prekérne. Pracovné/-í migrantky a migranti väčšinou dochádzajú z Rumunska a Slovenska a starajú sa 24 hodín denne o osoby odkázané na opateru. Absolútna väčšina opatrovateliek a opatrovateľov pracuje na základe živnostenského oprávnenia, a preto by mali svoju prácu vykonávať v osobnej a profesijnej nezávislosti. V praxi sú však viazané/-í pokynmi svojich klientov (opatrovaných osôb) a sprostredkovateľských agentúr – nemôžu slobodne rozhodovať o svojom pracovnom čase, mieste výkonu práce a pracovných postupoch.

Cieľom projektu „Care4Care: od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienkam“ je preto zlepšiť pracovné podmienky a zaistiť bezpečnú pracovnú migráciu opatrovateliek a opatrovateľov pracujúcich v Rakúsku. Cieľ projektu sa realizuje prostredníctvom spolupráce medzi IG24, LEFÖ-IBF (Poradenstvo, podpora a vzdelávanie migrantiek a migrantov) a partnerskými organizáciami na Slovensku CELSI (Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce) a Feminist Front (Asociata Front), ktoré sa zaoberajú problematikou pracovnej migrácie, predovšetkým v oblasti opatrovateľskej práce.

Projekt Care4Care cieli na prevenciu vykorisťovateľských pracovných podmienok a podporu bezpečnej pracovnej migrácie za účelom riešenia štrukturálneho problému fiktívnej živnosti. Prostredníctvom dlhodobého rozvoja organizácie IG24, vedeckých štúdií, vypracovania zamestnaneckého modelu, ako aj medzinárodnej spolupráce s inštitúciami v zahraničí chceme predísť vykorisťovaniu obchodovaniu s ľuďmi.

Dĺžka trvania: 04/2022 – 03/2024

Riadenie projektu:

Lefoe, IG24

V spolupráci s:

LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung von Migrantinnen

Central european labour studies institute – Celsi.sk

Feminist Front