Да направим невидимото видимо

Събиране на данни за личните асистент(к)и

https://24h-unsichtbar.at

В момента липсват емпирични данни за трудовата среда на около 60-те хиляди души, работещи в Австрия като лични асистент(к)и с 24-часова заетост, което води до най-различни проблеми. Разказите и обществено достъпната информация за този бранш се предоставят главно от посредническите агенции, от семействата на обгрижваните лица или браншови организации (като например Търговската камара WKÖ). Самите лични асистент(к)и често остават нечути.

Нашият проект набляга точно на това: чрез дигитален инструмент за анкетиране директно на личните асистент(к)и ще се състави обширната картина за техния опит, условия на труд и трудностите, които срещат. Проектът надскача рамките на просто събиране на данни онлайн и цели да подтикне личните асистент(к)и с 24-часова заетост активно да представят своя бранш и случващото се в него чрез разказите си, като от своя страна това помогне за подобряването за условията им на работа. Така проектът ще стимулира осъзнаването и саморегулирането на тази общност, както и разгръщането на по-широка самоорганизация.

Времева рамка: 04/2023 – 12/2024

Projektkoordination:

Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)

IG24 – Interessengemeinschaft der 24h-Betreuer:innen

Координация на проекта:
 
Institut für Soziologie der Universität Wien
 
CuraFAIR | Volkshilfe – Anlaufstelle für 24-Stunden-Betreuer:innen
 
Основан от:
 
Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer Wien