Забележка: Моля, не забравяйте, че въпреки старателните проучвания и текущата актуализация съдържанието на сайта е с изцяло информативен и необвързващ характер и не може да се смята за правна консултация или правна услуга. Правният съвет и съответно правната помощ са отделни за всеки конкретен случай и не могат да бъдат заместени с тук публикуваната информация! Поради гореспоменатите причини ние не носим отговорност за точността и пълнотата на данните в сайта.

Ти искаш да работиш като личен/лична асистент/ка в Австрия? Какво трябва да знаеш & да провериш предварително?

В каква форма се упражнява тази дейност в Австрия: Как ще работя – като самонает/а или на трудов договор? Посредническата агенция смята ли се за мой работодател?

Дейността на личен асистент в Австрия може да бъде практикувана както като самонаето лице, така и не като самонаето. Трудовите задължения и при двете форми са едни и същи.

Упражняване на дейността като самонаето лице

Най-разпространената форма е като самонаето лице, нарича се Personenbetreuungsgewerbe.

Внимание: за работата в Австрия като лични асистент(к)и се изисква разрешение за упражняване на занаята (Gewerbeberechtigung).

По принцип важи правилото, че като упражняващ съответния занаят ти сам си отговорен за своята дейност. Ти си този, който намира клиентите си и преговаря с тях за условията на работа.

Условията ти на труд се залагат в договор за извършване на дейност, който ти сам/а сключваш с твоя клиент или с неговото семейство.

Ти сам/а определяш размера на своя хонорар или транспортното средство, с което искаш да пътуваш до семейството, за което ще се грижиш.

Важно условие е да можеш да общуваш на немски език и да познаваш прилаганите в твоя бранш закони.

Закони, които регулират дейността в твоята сфера:

Закони, които регулират дейността в твоята сфера:

 • Hausbetreuungsgesetz (HBeG) – Закон за личната помощ
 • §§ 159, 160 der Gewerbeordnung (GewO) – Закона за търговията, занаятчийството и промишлеността
 • §§ 3b, 15 Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) – Закон за здравната и медицинска помощ
 • § 50b des Ärztegesetzes – Закон за практикуващите лекари
 • https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005494Практически правила за упражняването на личното асистенство
 • https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005370Мерки за упражняващите стопанска дейност в областта на личното асистентство за избягване на опасности, застрашаващи живота и здравето им.

Като практикуващ стопанска дейност ти си задължен сам да плащаш социалните си осигуровки (за здраве, за злополука, за пенсия и за допълнително пенсионно осигуряване).

Лични асистент(к)и, които имат деца имат право и на допълнителни семейни обезщетения като надбавки за майчинство и за отглеждане на деца (Wochengeld, Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld).

Когато доходите ти надминат годишно границата от 11 000 евро, си задължен/а да плащаш данъци.

Също така ти имаш възможност да възложиш на някоя агенция да се заеме с намиране на работно място за теб. Трябва обаче да внимаваш, защото в такъв случай сключваш договор с агенцията, който става задължителен за теб. За посредничеството и за услугите, които те ти предоставят, ти плащаш такси. Има голяма разлика в размера на таксите и в качеството на услугите на различните агенции. Затова добре се информирай за условията на агенциите (виж също така: „Какво трябва да знам, преди да се свържа с агенция“).

Внимание!

Ти не си назначен/а на работа в агенцията, това означава, че агенцията не е твой работодател, не ти плаща нито заплата, нито твоите социални осигуровки!

Като упражняващ/а стопанска дейност ти си член на Стопанската камара и веднъж годишно плащаш своя членски внос, който е различен за отделните провинции.

Дейност не като самонаето лице – назначение като личен/лична асистент/ка при клиента

Законът за домашните помощници предвижда личните асистенти да могат да бъдат назначавани на работа при придружаваните лица. В този случай лицето, което е придружавано, съответно негов роднина, се явява работодател на асистента, който действа вече не като самонает.

Условията на труд се уреждат в трудов договор. Работодателят трябва да регистрира личния асистент в Института за социално осигуряване, да открие сметка, на която да привежда възнаграждението, да плаща социалните осигуровки, както към бруто възнаграждението съответните допълнителни плащания.

Заедно с основното възнаграждение работодателят е длъжен да изплаща допълните плащания, болнични, ако това се наложи, платен отпуск.

Трудовата дейност на назначения личен асистент се регулира от следните закони:

 • Закон за личната помощ Hausbetreuungsgesetz (HbeG)
 • Закон за домашните помощници Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HgHaG)
 • Закон за здравната и медицинска помощ §§ 3b, 15 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG)
 • Закон за практикуващите лекари § 50b des Ärztegesetzes

Така назначените лични асистенти са членове на Камарата на представителите на работниците (Arbeiterkammer)

Разлики между работата като самонаето и като не самонаето лице

Табела 1: Разлики между работата като самонаето и като не самонаето лице

Bearbeiten
  Самонаето лице Не самонаето лице (на трудов договор)
Статус Предприемачи Работници
Белези Предприемачески риск
Стопанска независимост
Лична независимост
Влагане на собствени средства
Няма предприемачески риск
Стопанска зависимост
Лична зависимост
Договор Договор за извършване на конкретна дейност Трудов договор/Колективен трудов договор
Трудово право Липса на каквато и да е защита (няма закон по трудово-правното законодателство, който да ги защитава) Пълна защита (нормирано работно време и наличието на защитни клаузи)
Социални осигуровки Самонаетите лица сами плащат социалните си осигуровки Много от допълнителните видове плащания са за сметка на работодателя
Права Услуги от страна на службите за здравно осигуряване, при случай на злополука и пенсия
Услуги от страна на семейството
Услуги от страна на службите за здравно осигуряване, при случай на злополука и пенсия
Платена отпуска
Платени болнични
Пари при безработица
13 и 14-та работна заплата
Услуги от страна на семейството
Данъци Данъците са за сметка на самонаетото лице Данъците са за сметка на работодателя
Институции, към които има принадлежност SVS, WKÖ ÖGK, AK

Източници: Информация за дейността на личните асистенти като самонаети лица https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/2/Seite.360733.html (видяно на 11.11.2020 г.)

Разлики между дейността като самонаето лице и наето на трудов договор също тук: https://www.wko.at/branchen/vbg/tourismus-freizeitwirtschaft/ArbeitsvertragfreierDienstvertragWerkvertrag-DieWahlderricht.pdf (видяно на 13.11.2020)

На какви условия трябва да отговарям, за да работя като личен/лична асистент/ка?

Образование

За работата като личен/лична асистент/ка по принцип не се изисква специализирано образование или документ за завършено такова.

Изключение: в случай, че семейството иска да получи допълнителни финансови помощи от съответната социална служба, личните асистенти трябва да могат да докажат своите специализирани знания и професионален опит:

 • Сертификат за завършено обучение (обучение, което е свързано с дейността на личната помощ), ИЛИ доказателство за работа в продължение на шест месеца с пациент, нуждаещ се от допълнителни грижи, ИЛИ

 • доказателство за упражняването на определена медицинска и/или лекарска дейност според указанията, наблюдението и под контрола на дипломиран медицински персонал, съответно лекар.

Информация за финансова помощ при наемането на лични асистенти виж на: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/Seite.360534.html (видяно на 26.11.2020)

Важно!

Тъй като личните асистенти работят с възрастни и в повечето случаи тежко болни хора, обучението за изпълняването на тази дейност е силно препоръчително. Моля, не забравяй, че когато започнеш работа като личен/лична асистент/ка като самонаето лице, поемаш цялата правна отговорност за здравословното състояние на твоя клиент/ка! Ако не изпълняваш правилно своите медицински/лекарски дейности и това стане причина за влошаването на здравето на клиента/клиентката или пък представлява опасност за живота му/ѝ, можеш да бъдеш санкциониран/а!

Помни, че обучение, подобно на това, през което минава медицинският персонал, не е достатъчно за упражняване на медицинска или лекарска дейност. Ако получиш клиент/ка, който/която се нуждае от засилени медицински грижи, пред теб има няколко възможности, с които да подходиш към случая (виж още: Какви дейности упражняват личните асистент(к)и?)

Немски език

Професията на личния асистент/личната асистентка е немислима без всекидневната комуникация – независимо дали става дума за комуникация с клиента/клиентката, с членове на техните семейства, с медицинския персонал и лекарите, или с австрийските посреднически агенции. Затова не подценявай нивото на владеене на немски език! Лични асистент(к)и, които се изправят пред по-голяма езикова бариера, биват по-лесно мамени и експлоатирани!

Какви дейности упражняват личните асистент(к)и?

Личните асистент(к)и извършват както по-прости дейности при обгрижването на клиентите, така и при определени условия някои отделни медицински и лекарски процедури.

Тъй като личните асистент(к)и не са обучени и нямат правоспособност за медицинските и лекарски процедури, се изисква те да бъдат въведени в тях от дипломиран медицински персонал и да им се „делегират“ тези права (това става чрез писмен документ, който доказва, че лекарят делегира тези права на личните асистент(к)и).

За да знаеш в какво точно ще се състои твоята дейност, трябва преди това възможно най-обстойно да се информираш за здравословното състояние на клиента/клиентката. Защото от това зависи обхвата на работата ти.

Внимание! Ако изпълняваш дейност, която е свързана с полагането на медицински грижи, и за целта нямаш писмен документ за делегиране на тези права от съответния лекар, те заплашва административна глоба с размер до 3600 евро.

Обикновени дейности

Личните асистент(к)и имат правото на следните дейности:

 • Услуги, свързани с домакинството, специално:

 • Подготовката на храна

 • Снабдяване с продукти

 • Почистване на дома

 • Изпълнение на задачи вътре в домакинството

 • Изпълнение на куриерски услуги

 • Грижа за поддържане на здравословна атмосфера в помещението

 • Грижа за растения и домашни любимци

 • Пране (пране, гладене, чистене)

 • Помощ във всекидневните дейности, специално:

 • Съставяне на дневния план

 • Помощ при изпълнение всекидневните процедури

 • Функция като придружител:

 • Правене на компания

 • Водене на разговори

 • Поддържането на обществени контакти

 • Придружаване при различни видове активност

 • Водене на дневник на домакинството с бележки извършените услуги за придружаваното лице (запазете документацията за период от две години)

 • Практическа подготовка за придружаваното лице при пътуване

 • Организация на човек за заместване в случай на нужда

Здравни грижи

Докато няма противопоказания от медицинска гледна точка (при добро здравословно състояние на клиента/клиентката) ИЛИ

си бил обучен/а от специализиран медицински персонал, имаш право да извършваш следните услуги:

 • Помощ при хранене и пиене

 • Помощ при поддържане хигиена на тялото и при ходене до тоалетната

 • Помощ при събличане и обличане

 • Помощ при изправяне, вървене, сядане, лягане

Медицински грижи

Долуизброените дейности имаш право да извършваш само тогава, когато си получил разрешение за тях от лекар или дипломиран медицински персонал:

 • Даване на лекарства (таблетки, капки и т.н.)

 • Слагане и сменяне на превръзки

 • Правене на подкожни инсулинови инжекции и подкожни инжекции с антикоагуланти (разреждащи кръвта лекарства)

 • Взимаме на кръв за измерване на кръвната захар

 • Прости светлинни или топлинни процедури

Внимание!

Домакинските съответно медицинските дейности са ограничени за изпълнение само в пространството на частното домакинство на придружаваното лице и е с ограничен срок (най-много за продължителността на договореното лично асистентство), както и при съгласието на придружаваното лице (или неговия законно определен представител). Делегирането на изпълнението на дейностите върху друг човек трябва да бъде извършено писмено, освен това трябва да бъде воден протокол за провеждането на наредените дейности. При промяна в състоянието на придружаваното лице и прекъсване на личното асистентство трябва да бъдат уведомени близките на лицето и съответните здравни власти.

Важно!

Ти можеш да не приемеш изпълнението на медицинските и лекарски дейности!

Избягване на заплаха за здравето и живота на придружаваното лице

Като упражняващ/а стопанска дейност като самонаето лице ти носиш отговорността при изпълнение на услугите здравето и животът на придружаваното лице да не бъдат застрашени.

Ти си задължен/а:

 • Да предприемеш мерки за предотвратяване на злополука при изпълнение на услуги, свързани с домакинството,

 • да спазваш предписанията при приготвянето на храната за обгрижваното лице,

 • да се съобразяваш с физическата подвижност на обгрижваното лице.

Правила за действия във всекидневието и при спешен случай

Личните асистент(к)и сключват споразумение с обгрижваното лице или с негов законен представител относно правилата за действия във всекидневието и при спешен случай, особено когато е необходимо уведомление на близките, лекарите или служби, които предлагат мобилни услуги, за настъпило видимо влошаване на състоянието на обгрижваното лице.

Задължение за поверителност (§160 Gewo Правилник за упражняване на дейност като самонаето лице)

Личните асистент(к)и са задължени да спазват поверителност за своите клиенти по отношение на всички детайли, които те узнават по време на упражняването на дейността си. Задължението за поверителност не е в сила, ако обгрижваното лице или неговият законов представител изрично освободи личния/личната асистент/асистентка от него. Условието важи по същия начин и за работниците, наети на трудов договор.

Искам да кандидатствам

Кандидатстване – образец за автобиография (CV)

http://www.lebenslaufvorlagen.at/wp-content/uploads/Muster-Lebenslauf-Vorlage-Krankenpfleger-krankenschwester-docx.docx

Списък на необходимите документи за кандидатстване

 • Доказващи образование (специалност, владеене на немски език)

 • Лични документи (копия на паспорт, акт за раждане, свидетелството за съдимост) – чак след първия разговор с агенцията и след взимане на решение за съвместна работа се показват оригиналите!

Какво трябва да знам, преди да възложа на посредническа агенция да ми търси работно място?

Договорите с агенцията, с обгрижваното лице или със семейството му трябва да бъдат внимателно проверени

Ако си се свързал/а с посредническа агенция и си готов/а да работиш с нея, първо изискай по имейл да ти бъде изпратена следната информация:

 • Образец на организационния договор с посредническата агенция (това е стандартният договор, който агенцията използва в работата си с личните асистент(к)и)

 • Образец на договора за изработка (това е договорът, който сключваш с обгрижваното лице/с член от неговото семейство)

Изискай двата договора да ти бъдат изпратени във версия на двата езика (на майчиния език + немски език), прочети ги внимателно и отстрани клаузите, с които не си съгласен/а.

Имаш правото да дадеш договорите за проверка на юристи! Бъди предпазлив/а и не бързай да подписваш!

Имаш правото да бъдеш информиран/а за съдържанието на договорите, още преди да напуснеш родината си!

След пристигането ти в Австрия ще ти бъде много по-трудно да взимаш важни решения или да се опитваш да преговаряш за промяна в условията на труд.

Изисквай пълна информация

Винаги изисквай да ти бъдат дадени пълните данни за контакт на посредническата агенция!

Преди да напуснеш родината си, изясни с агенцията всички възможни детайли!

Препоръчваме всичко да бъде коментирано и преговорите да се водят винаги писмено (по имейл, Messenger или WhatsApp), за да имаш категорични доказателства какво е договорено, ако случайно по-късно изникнат конфликтни ситуации.

Трябва да бъдат изяснени следните точки:

 • Цялото име на агенцията, адрес на централния й офис, телефонен номер на фирмата, имейл.

 • Цялото име на лицето, което е твоят посредник (име и фамилия, телефон и имейл)

 • Какъв е размерът на договореното заплащане? Изясни дали сумата е дадена бруто или нето! Как са уговорени почивните дни – те отделно ли се заплащат?

 • Кой плаща социалните осигуровки (SVS)?

 • В каква форма ще получаваш хонорарите си (кеш/банков превод)? Кой ги плаща и кога?

 • Какви правомощия са предвидени и как са уредени? Получил/а ли си копие от подписаното пълномощно?

 • Кой плаща транспорта? Транспортът уреден ли е в договора?

 • Има ли комисионни? Колко високи? Кога трябва да се плащат?

 • Гарантирани ли ти са най-малко два часа почивка дневно? Трябва да ти е осигурена възможност сам/а да решаваш за разпределянето ти на работното време. Това зависи, разбира се, от здравословното състояние на твоя клиент. По принцип е възможно да имаш повече от два часа почивка на ден!

 • Как се организира заместването, когато личният/личната асистент/ка е възпрепятстван да поеме работата (болест, злополука, лични причини)?

Поискай данните за контакт с пациента/пациентката, за когото/която ще работиш, съответно на лицето за контакт в неговото семейство. Изискай писмено следната информация:

 • Име и фамилия, телефон, имейл

 • Селището и провинцията, в която ще работиш

 • Данни за здравословното състояние на пациента (обикновено това е отбелязано в договора със семейството)

 • Какви са твоите задължения?

 • При тежко здравословно състояние: има ли документ за делегиране на лекарските права? Ще бъдеш ли обучен/а от дипломиран болногледач?

Изискване на фактури и сметки

Трябва да получиш фактури за парите, които си платил/а на агенцията!

 • Незаконно е да се отчислят комисионни без фактура

Настояваме веднага да ни уведомиш, ако се натъкнеш на такава ситуация!

https://ig24.at/bg/kontakt-bg

Ако сам/а не можеш да се справиш, веднага ни напиши съобщение, ние ще ти помогнем!

 • Незаконно е да ти се плати транспорта и ти да не получиш като доказателство за това билета или фактура.

Посредническите агенции трябва да са регистрирани

румънските посреднически агенции нямат право да взимат комисионни!

Ако решиш да работиш с румънска фирма, тя трябва да е регистрирана в ITM с CAENCode 7810 – само в този случай дейността й е легална.

Можеш да провериш случая тук:

https://www.listafirme.ro

ВАЖНО:

Законът забранява на румънските посреднически агенции да взимат комисионни от личен/лична асистент/ка

Словашките посреднически агенции

Можеш да провериш регистрацията и правото на дейност като самонаето лице на словашките посреднически агенции във фирмения регистър Unternehmens- und Gewerberegister:

Сайт на словашкия фирмен регистър: www.orsr.sk

Сайт на словашкия регистър за упражняване на стопанска дейност като самонаето лице: www.zrsr.sk

Не предоставяй документите си за самоличност (международен паспорт, лична карта) на посредническите агенции

Не предоставяй на никого документите си за самоличност (международен паспорт или лична карта) освен на контролиращите органи (полицията).

Направи си копия и при необходимост показвай тях на сътрудниците в агенциите.

Не е законосъобразно твоите документи за самоличност да бъдат задържани против волята ти!

Ако това се случи, трябва веднага да съобщиш в полицията!

Пристигнах в Австрия. Какво да правя сега?

Адресна регистрация по местоживеене в Австрия

След като пристигнеш в семейството, където ще бъдеш личен/лична асистент/ка, първата ти стъпка трябва да бъде да направиш адресна регистрация (основно или допълнително местоживеене) в съответната общинска служба според местоживеенето на семейството.

За целта са ти необходими:

 • Формулярът, който се нарича Meldezettel (мелдецетел), който трябва да бъде подписан от собственика/основният наемател на жилището.
 • Валиден международен паспорт или лична карта

Формулярът (мелдецетел) за адресната регистрация ще намериш тук:

https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:38f0c638-c65a-4d06-98fe-ac4171607a3a/meldezettel.pdf

Източник: Информация за адресна регистрация

https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Personenbetreuung-deutsch_2015-(1).pdf (видяно на 11.11.2020 г.)

Провери предварително получената информация

Щом като пристигнеш при новия/новата си клиент/ка, провери достоверността на предварително получената информация:

 • Състоянието на пациента, дневните задачи за изпълнение, наличието на делегирани права от страна на лекар

 • Трудовите условия: работната атмосфера, почивките, дневния ред на клиента

 • Настаняване и храна: семейството на обгрижваното лице е задължено да ти осигури самостоятелна стая и храна

 • Данните за контакт с най-важните лица: близките на клиента, техни представители, евентуално съседи

Работа като самонаето лице: регистрация на самостоятелната дейност (Gewerbe), регистрация в Института за социално осигуряване и в данъчните служби (Finanzamt)

Регистрация на дейност като самонаето лице (първа регистрация)

Ако за първи път ще работиш в Австрия, трябва да регистрираш своята дейност в качеството си на самонаето лице като личен/лична асистент/ка за 24-часова домашна грижа в Стопанската камара на Австрия (WKO) или в съответния регионален административен орган. Регистрацията може да бъде извършена лично, по пощата или електронно (последното не навсякъде).

Необходими документи за първа регистрация на самонаетост:

 • Валиден международен паспорт или лична карта

 • Акт за раждане

 • Документ за гражданство съответно документ за разрешение за пребиваване на територията на Австрия за хора от трети страни

 • Актуално свидетелство за съдимост от страната по произход или от тази, в която досега сте пребивавали (не по-старо от 3 месеца); важи за лица, които не живеят или са пребивали по-малко от 5 години в Австрия

 • Свидетелство за граждански брак, свидетелство за развод (само в случай на промяна на името)

 • Адресна регистрация в Австрия (тя трябва да е направена в рамките на 3 дни след пристигането в съответната общинска служба).

За целта се нуждаеш от формуляр за потвърждаване на регистрацията (тук за сваляне hier zum Download), който трябва да е подписан от собственика/основния наемател на жилището, както и от международен паспорт или лична карта.

Информация за потвърждаване на адресната регистрация тук:

https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html

 • Потвърждение от съответната Стопанска камара според Закона за подпомагане на новоосновани фирми (NeuFöG) в случай на наличието на новооснована фирма.

Всички документи се представят в оригинал или като заверено копие. Издадените в други страни документи трябва да са в оригинал заедно с превода на заклет преводач (изключение: Форарлберг).

Важно: Първата регистрация като самонаето лице е безплатна!

Ако за първи път регистрираш своята самонаетост, можеш да бъдеш освободен/освободена от таксата. Изисква се потвърждение на съответната Стопанска камара на формуляра „Декларация за новооснована фирма“. То се представя едновременно с молбата.

Регистрация в Института за социално осигуряване

Трябва да се регистрираш в Института за социално осигуряване на самонаети лица (SVS), където ще плащаш самостоятелно своите социалноосигурителни вноски. Въпреки че съответната служба, отговорна за практикуването на самостоятелните дейности, е обявила там началото на твоята дейност, самонаетото лице е задължено да се регистрира в SVS в рамките на един месец.

!! Внимание!!

Независимо от договора или споразумението, които имаш с посредническата агенция или със семейството на клиента, ти носиш отговорност за дейността на твоята фирма.

Винаги проверявай дали вноските ти са платени (социалните осигуровки, вноските към Стопанската камара и т.н.) – дори и когато си подписал/а пълномощно!

Регистрация в данъчните служби

Твоята самонаетост трябва да бъде регистрирана и в данъчните служби. Това може да се направи в рамките на регистрацията на самонаетост в съответните общински служби. Оттам информацията ще бъде отнесена и до финансовата служба. Когато регистрираш своята самонаетост, попитай за формуляра за регистрация в данъчната служба („Verf 24“) и изпрати попълнения формуляр на съответната за твоя район данъчна служба.

Източници:

Информация за регистрация на самонаетост:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/1/1/Seite.360638.html

Информация за регистрация в Института за социално осигуряване:

https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Die_Anmeldung_zur_Sozialversicherung.html#Anmeldung (видяно на 10.11.2020)

Информация за регистрация в данъчната служба:

https://www.usp.gv.at/gruendung/gruendungsfahrplan-einzelunternehmen/anzeige-finanzamt.html (видяно на 10.11.2020)

Информация за преминато задължително обучение при подаване на молба за финансово подпомагане при нужда от медицински грижи:

https://www.sozialministerium.at/Themen/Pflege/24-Stunden-Betreuung.html (видяно на 10.11.2020)

ВНИМАНИЕ: извършването на медицинската дейност НЕ Е разрешена!

ВНИМАНИЕ!

На личните асистент(к)и, извършващи 24-часова помощ в домакинството, законът не разрешава да полагат медицински грижи като болногледач(к)и за пациентите си!

Ти имаш правото да откажеш извършването на дейност като болногледач/ка.

Съответно само след писмено разрешение от лекар (делегиране на права) и след обучение от дипломиран медицински персонал имаш право да поемеш изпълнението на следните дейности на болногледач/ка:

 • Даване на лекарства

 • Слагане на бандажи и превръзки

 • Правене на подкожни инсулинови инжекции или такива с кръворазреждащи лекарства

 • Взимане на кръв от пръста за определяне на нивото на кръвната захар чрез тестови лентички

 • Обикновено светлинно или топлинно облъчване

Внимание!

Ако изпълняваш медицински дейности като болногледач/ка без писмено делегиране на правата, те заплашва глоба до 3600 евро.

Образец за делегиране на правата от страна на лекар: https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/04/Muster-fuer-Delegation.doc

Важни телефони при спешни случаи

Пожарна : 122

Полиция: 133

Спешна помощ: 144

Дежурен лекар: 141

При случаи на ковид-19 : 1450

Спешна помощ за жени при случаи на насилие: +43 800 222 555 или +43 1 71 719

Спешна помощ за мъже при случаи на насилие: +43 800 246 247

Премествам се при ново семейство. Какво трябва да направя?

Премествам се при ново семейство с ново лице за обгрижване

Ако това не е първата ти работа в Австрия и вече си бил регистриран/а като упражняващ самонаетост, трябва само да провериш дали си регистриран по настоящия адрес на изпълнение на дейността и дали е даден точният адрес.

Всеки път, когато сменяш провинцията, си длъжен да информираш съответната Стопанска камара (WKO), иначе те заплашва глоба до 2180 евро.

Внимание!

Адресната регистрация в общинските служби още не е доказателство, че си преместил/а на друго място, където да упражняваш дейността си!

Източник:

https://www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Merkblatt–NB,-Loeschung,-Namensaenderung–DE_12.pdf (видяно на 10.11.2020 г.)

Замразяване на дейността като самонаето лице/възстановяване/спиране

Искам да замразя дейността си. Какво да направя?

Ако възнамеряваш да не практикуваш дейност като самонаето лице за по-дълго време, трябва да замразиш дейността си в отговорната за твоя вид работа група в Стопанската камара. Това трябва да стане в рамките на три седмици. При замразена самонаетост също плащаш членски внос във WKÖ. Задължителното социално осигуряване в SVS приключва с последния месец, в който е обявено замразяването. За времето, в което дейността е замразена, няма задължение за плащане на социалните осигуровки.

Внимание!

Ако не обявиш замразяването на самонаетостта си, те заплашва административна глоба до 1090 евро.

Източник:

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

(видяно на 10.11.2020)

Искам да възстановя самонаетостта си. Какво да направя?

Ако искаш да възстановиш дейността си като самонаето лице, трябва в рамките на 3 седмици да го обявиш в отговорната за твоя вид работа група в Стопанската камара.

Внимание!

Тук също те заплашва глоба до 1090 евро, ако не обявиш възстановяването.

Източник:

https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/ruhendmeldung-wiederaufnahme-gewerbeausuebung.html (видяно на 10.11.2020)

Искам да прекратя дейността си като самонаето лице и да се отпиша (защото вече няма да работя като личен/лична асистент/ка, полагащ/а 24-часови домашни грижи). Какво трябва да направя?

Ако личните асистент(к)и искат да преустановят работата си в Австрия или ако в Австрия вече не разполагат с място, където да упражняват самонаетостта си, трябва да го заявят пред съответната общинска служба, където са били регистрирани (виж по-долу за различните провинции) и заличат практикуването на дейност като самонаето лице.

Данъчните служби също трябва да са информирани за прекратяването на самонаетостта.

Службите за социално осигуряване ще получат информацията по административен път. Задължителното социално осигуряване приключва с последния ден на календарния месец, в който се прекратява правото за упражняване на самонаетостта.

Внимание! Ако дейността бъде прекратена, без за това да бъдат информирани съответните служби, то личните асистент(к)и ще бъдат задължени да си плащат съответните вноски (за социално осигуряване, членски внос към Стопанската камара и т.н.), като тези взимания ще бъдат прехвърлени и към администрациите в родните им страни.

Внимание! Не е възможно заличаването на самонаетостта да се извърши със задна дата!

Заличаването на правото за упражняване на самонаетостта е окончателно и невъзвратимо!

Списък на контактите и образец за дейността като самонаето лице

Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung по провинции

 

Wien

Rudolf-Sallinger-Platz 1

1030 Wien

T +43 1 514 50 2302

E

 

Бургенланд / Burgenland

Robert Graf-Platz 1

7000 Eisenstadt

T +43 5 90 907 3131

E

 

Горна Австрия / Oberösterreich

Заличаване на дейността като самонаето лице:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Zuruecklegung_Gewerbeberechtigung_1.pdf

Замразяване и възстановяване на дейността като самонаето лице:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/NBWB_Formular_1.pdf

Hessenplatz 3

4020 Linz

T +43 5 90 909 4171

E

 

Форарлберг / Vorarlberg

https://www.wko.at/branchen/vbg/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/RM_WB_Personenbetreuer.pdf

Wichnergasse 9

6800 Feldkirch

T +43 5522 305 279

E

 

Тирол / Tirol

Wilhelm-Greil-Straße 7

6020 Innsbruck

T +43 5 90 905 1284

E

 

Залцбург / Salzburg

Julius-Raab-Platz 1

5027 Salzburg

T +43 662 88 88 278

E

 

Долна Австрия / Niederösterreich

Landsbergerstraße 1

3100 St. Pölten

T +43 2742 851 19190

E

 

Каринтия / Kärnten

Europaplatz 1

9021 Klagenfurt am Wörthersee

T +43 5 90 904 160

E

 

Щирия / Steiermark

Körblergasse 111-113

8010 Graz

T +43 316 601 530

E

Източник:

https://www.usp.gv.at/uebernahme-aufloesung/betriebsaufloesung/gewerberechtliche-verfahren/gewerbeberechtigung-zuruecklegung.html

(видяно на 20.11.2020)