Poznámka: Upozorňujeme, že aj napriek dôkladným rešeršiam a prebiehajúcim aktualizáciám je všetok obsah na tomto webe informačný a nezáväzný a neobsahuje žiadne právnické rady ani právnické služby. Táto webová stránka nie je náhradou za právne poradenstvo! Z vyššie uvedených dôvodov nespočíva zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť informácií na tejto webovej stránke.

Chcem pracovať ako opatrovateľka/opatrovateľ v Rakúsku

V akej forme možno vykonávať 24h opatrovanie v Rakúsku? Pracujem ako živnostníčka/živnostník alebo ako zamestnankyňa/zamestnanec? Je agentúra mojím zamenstnávateľom?

24-hodinové opatrovanie je v Rakúsku možné poskytovať ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zamestnanec. Náplň práce je pre obe formy rovnaká.

Opatrovateľská živnosť

Najrožšírenejšou formou je práca opatrovateľky/opatrovateľa na živnosť.

Pozor: na výkonávanie 24h-opatrovania je potrebné živnostenské oprávnenie!

Ako živnostníci nie ste viazaní na žiadne pokyny a sami nesiete zodpovednosť za Vašu pracovnú činnosť. Máte právo sami vyhľadávať svojich klientov a dojednávať s nimi Vaše pracovné podmienky.

Vaše pracovné podmienky sú upravené v zmluve o dielo, ktorú uzatvárate so svojím klientom.

Máte právo sami si určiť výšku Vášho honorára alebo dopravný prostriedok, ktorým sa chcete dopraviť ku klientke/klientovi.

Dôležitým predpokladom na vykonávanie živnosti samostatne (bez spolupráce s agentúrou) je komunikácia v nemeckom jazyku a znalosť zákonov týkajúcich sa opatrovania.

Zákony, ktoré upravujú opatrovateľskú činnosť v Rakúsku:

Ako živnostníci ste povinní platiť odovody do rakúskej Sociálnej poisťovni  (zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie a dôchodkový fond) sami. V tomto prípade máte nárok na plnenie zo zdravotného, ​​úrazového a dôchodkového poistenia.

Opatrovateľky a patrovatelia s deťmi majú nárok na rodinné dávky a príspevky na starostlivosť o dieťa.

Ak Váš príjem presahuje ročný limit dane z príjmu 11.000 EUR, vzniká Vám daňová povinnosť.

Pri hľadaní práce opatrovateľky/opatrovateľa sa taktiež môžete obrátiť na agentúru. Vezmite pritom do úvahy, že s agentúrou musíte uzavrieť zmluvu, ktorá je pre vás záväzná. Platíte poplatky za sprostredkovanie rodiny a iné služby agentúry. Výška poplatkov a kvalita jednotlivých agentúr sa veľmi líšia. Preto sa dôkladne informujte o podmienkách agentúry (pozri tiež: Čo potrebujem vedieť predtým, ako si najmem agentúru?).

Pozor!

Nie ste zamestnaní v agentúre – agentúra nie je váš zamestnávateľ a nevypláca vám mzdu ani sociálne odvody.

Ako živnostníci ste členmi Rakúskej hospodárskej komory (WKÖ), kde platíte ročný poplatok, ktorý sa odlišuje v závislosti od spolkovej krajiny, v ktorej pracujete.

Zamestnanecký závislý pracovný pomer – klient zamestnáva opatrovateľku/opatrovateľa vo svojej domácnosti

V tomto prípade je opatrovaná osoba, alebo jej príbuzní zamestnávateľom opatrovateľky/opatrovateľa. Pracovné podmienky sú upravené v rámci pracovnej zmluvy.

Opatrovaná osoba musí zaregistrovať opatrovateľku/opatrovateľa v Sociálnej poisťovni a okrem hrubej mzdy platiť aj sociálne odvody a vedľajšie mzdové náklady. Okrem vyplácania mzdy sú opatrované osoby povinné napríklad vyplácať mzdu počas práceneschopnosti, či poskytnúť platenú dovolenku a podobne.

Pracovnú činnosť osôb zamestnaných v domácnosti opatrovanej osoby upravujú tieto zákony:

 • Hausbetreuungsgesetz (HbeG)
 • Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HgHaG)
 • §§ 3b, 15 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG)
 • § 50b des Ärztegesetzes

Zamestnanci sú členmi Rakúskej pracovnej komory (Arbeiterkammer).

Rozdiely medzi živnosťou a riadnym zamestnaneckým pomerom

Tabuľka 1: Rozdiely medzi živnosťou a riadnym zamestnaneckým pomerom

Bearbeiten
  Samostatne zárobková činnosť Závislý pracovný pomer
Status  Živnostníci Zamestnanci
Znaky podnikateľské riziko
ekonomická nezávislosť
osobná nezávislosť
vlastné prevádzkové prostriedky
žiadne podnikateľské riziko
ekonomická závislosť
osobná závislosť
Zmluva Zmluva o dielo Pracovná zmluva / Kolektívna zmluva
Pracovné právo Žiadna ochrana (zákon o pracovnom čase a ochrane zamestnanca neplatí) Úplna ochrana (regulovaný pracovný čas a ochrana zamestnanca)
Sociálna poisťovňa Odvody do sociálnej poisťovni platia živnostníci Odvody do soc. poisťovni a iné vedľajšie mzdové náklady platí zamestnávateľ
Práva a nároky plnenie zo zdravontého, úrazového a dôchodkového poistenia (napríklad nemocenská dávka od 43. dňa práceneschopnosti, nárok na dôchodok, atď.)
rodinné prídavky a príspevky na starostlivosť o dieťa
plnenie zo zdravontého, úrazového a dôchodkového poistenia
platená dovolenka
vyplácanie mzdy počas práceneschopnosti
podpora v nezamestanosti
13. a 14. plat
rodinné prídavky a príspevky na starostlivosť o dieťa
Daňové právo Dane odvádza živnostník pri prekročení ročnej hranice príjmu 11.000 EUR Dane odvádza zamestnávateľ
Zodpovedné úrady SVS (Sociálna poisťovna pre samostantne zárobkovo činné osoby)
WKÖ (Rakúska obchodná komora)
ÖGK (Rakúska zdravotná kasa)
AK (Rakúska pracovná komora)

Internetové zdroje:

Informácie o závislom pracovnom pomere:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/2/Seite.360733.html (Dátum pozretia: 11.11.2020)

Rozdiely medzi živnosťou a závislým zamestnaneckým pomerom: https://www.wko.at/branchen/vbg/tourismus-freizeitwirtschaft/ArbeitsvertragfreierDienstvertragWerkvertrag-DieWahlderricht.pdf (Dátum pozretia: 13.11.2020)

Aké požiadavky musím spĺňať pre povolanie opatrovateľky/opatrovateľa?

Vzdelanie

Na vykonávanie 24-hodinového opatrovania sa v zásade nevyžaduje žiadne odborné školenie ani doklad o špecializácii.

Výnimka: V prípade, že rodina chce požiadať o príspevok na opatrovanie (Pflegezuschuss), opatrovatelia musia preukázať tieto odborné znalosti a skúsenosti:

 • osvedčenie/certifikát o vzdelaní (vzdelanie má byť ekvivalentom k rakúskej Heimhilfe) ALEBO
 • doklad o šiestich mesiacoch odbornej praxe, ALEBO
 • doklad/potvrdenie o vykonávaní určitých ošetrovateľských alebo lekárskych činností podľa pokynov a pod dohľadom kvalifikovanej zdravotnej sestry alebo lekára.

Príspevky na opatrovanie a vzdelanie opatrovateliek: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/Seite.360534.html  (Dátum pozretia: 26.11.2020)

Dôležité!

Keďže opatrovateľky a opatrovatelia pracujú so starými a vo väčšine prípadov s ťažko chorými ľuďmi, odporúča sa mať vzdelanie podobné rakúskej Heimhilfe. Upozorňujeme, že ak pracujete na živnosť, preberáte všetku právnu zodpovednosť za zdravotný stav svojho klienta! Ak vykonávate ošetrovateľské alebo lekárske činnosti nesprávne, ohrozujete život ošetrovanej osoby a môžete byť preto sankcionovaní!

Zohľadnite, že opatrovateľský kurz nepostačuje na vykonávanie ošetrovateľských a lekárskych činností. Ak opatrujete klientku/klienta s vysokým stupňom starostlivosti, máte niekoľko možností, ako môžete v takom prípade postupovať (pozri tiež: Aké pracovné činnosti vykonávajú opatrovateľky?).

Nemecký jazyk

24-hodinové opatrovanie je práca, ktorú nemôžno robiť bez každodennej komunikácie – či už je to komunikácia s klientmi a ich príbuznými, s ošetrovateľským personálom a lekármi alebo s rakúskymi sprostredkovateľskými agentúrami. Preto nepodceňujte znalosť nemeckého jazyka! Opatrovateľky/opatrovatelia s jazykovou bariérou sú s väčšou pravdepodobnosťou klamaní a vykorisťovaní!

Aké činnosti vykonávajú opatrovateľky/opatrovatelia?

V rámci 24-hodinového opatrovania možno za určitých podmienok vykonávať jednoduché opatrovateľské činnosti, ako aj individuálne ošetrovateľské a lekárske činnosti.

Kedže opatrovateľky a opatrovatelia nemajú adekvátne vzdelanie a povolenie na vykonávanie ošetrovateľských a zdravotníckych činností, je potrebné zaškolenie a dohľad kvalifikovaného ošetrovateľského personálu, ako aj doklad – delegácia (t.j. písomné lekárske potvrdenie, že tieto kompetencie boli prenesené na opatrovateľky/opatrovateľov).

Tu nájdete vzor lekárskej delegácie: https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/04/Muster-fuer-Delegation.doc

Aby ste boli čo najlepšie informovaní o rozsahu Vašich pracovných povinností, mali by ste venovať maximálnu pozornosť a získať čo najviac informácii o zdravotnom stave Vašej (budúcej) klientky/Vášho (budúceho) klienta.

Pozor! Ak vykonávate lekárske alebo ošetrovateľské činnosti bez písomného poverenia lekára (bez delegácie), hrozí Vám pokuta až do výšky 3 600,00 EUR.

Jednoduché opatrovateľské činnosti

Opatrovateľky a opatrovatelia sú oprávnení vykonávať tieto činnosti:

Služby týkajúce sa domácnosti:

 • Príprava jedál
 • Upratovanie a udržiavanie čistoty
 • Vykonávanie domácich prác
 • Vybavovanie dohodnutých záležitostí
 • Starostlivosť o rastliny a zvieratá
 • Starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie, vylepšenie)
 • Podporné činnosti:
 • Vytvorenie denného režimu/programu
 • Pomoc s každodennými úlohami
 • Spoločenská funkcia:
 • Robenie spoločnosť
 • Vedenie konverzácie
 • Udržiavanie sociálnych kontaktov
 • Sprevádzanie pri rôznych činnostiach
 • Vedenie domáceho rozpočtu a záznamenávanie výdavkov (bločky sa uchovávajú po dobu dvoch rokov)
 • Praktická príprava opatrovanej osoby pri zmene miesta jej pobytu (napríklad pobyt v nemocnici, v kúpeľoch, atď.)
 • Organizácia záskoku v prípade, keď opatrovateľka/opatrovateľ nemôže nastúpiť do rodiny

Ošetrovateľské činnosti

Opatrovateľské činnosti môžete vykonávať pokiaľ to nie je v rozpore so zdravotným stavom opatrovanej osoby ALEBO ak ste boli zaškolení odborným zdravotným personálom resp. tieto činnosti vykonávate pod dohľadom odborného zdravotného personálu:

Ide o nasledovné činnosti:

 • Podpora pri podávaní a príjme jedla a nápojov
 • Podpora pri osobnej hygiene a vykonávaní potreby
 • Podpora pri obliekaní a vyzliekaní
 • Podpora pri vstávaní, počas chôdze, pri usadení a uložení opatrovanej osoby

Lekárske činnosti

Nasledujúce činnosti možno vykonávať iba vtedy, ak tieto na Vás preniesol (delegoval) lekár/lekárka alebo odoborný zdravotný personál:

 • podávanie liekov
 • zakladanie bandáží a obväzov
 • podávanie subkutánnych inzulínových injekcií a subkutánnych injekcií s antikoagulačnými liečivami
 • odber krvi z kapiláry na stanovenie hladiny cukru v krvi pomocou testovacieho prúžku
 • jednoduchá aplikácia svetla a tepla

Pozor!

Vykonávanie ošetrovateľských alebo lekárskych činností je obmedzené na domácnosť opatrovanej osoby a možno ich vykonávať len v časovo ohraničenom období (maximálne po dobu trvania opatrovateľského pomeru) a so súhlasom opatrovanej osoby (alebo jej zákonným zástupcom). Prenesenie činností musí byť zaznamenané písomne. Okrem toho musíte viesť záznam/protokol o vykonaných nariadených činnostiach. Zmeny zdravotného stavu opatrovanej osoby a prerušenie opatrovateľskej činnosti musia byť ohlásené zdravotníckemu personálu.

Dôležité!

Máte možnosť odmietnuť prevzatie a vykonávanie ošetrovateľských a lekárskych činností!

Zamedzenie ohrozenia zdravia a života opatrovanej osoby

Ako živnostníci ste zodpovední za to, aby pri poskytovaní vašich služieb nebolo ohrozené zdravie a život ošetrovanej osoby.

Ste povinní:

 • pridŕžať sa opatrení na zabránenie nehodám pri poskytovaní služieb spojených s domácnosťou,
 • pri príprave jedál brať ohľad na špeciálne stravovanie opratrovanej osoby,
 • zohľadniť fyzickú mobilitu opatrovanej osoby

Pokyny pre vykonávanie opatrovania každý deň  a v mimoriadnych situáciách

Opatrovateľky a opatrovatelia uzatvárajú s opatrovanou osobou, alebo s jej právnym zástupcom, dohodu týkajúcu sa pokynov pre vykonávanie opatrovania v bežnom živote a v núdzových situáciách. Táto dohoda sa vzťahuje najmä na povinnosť upozorniť a informovať príbuzných, lekárov alebo organizácie poskytujúce mobilné služby v prípade zreteľného zhoršenia zdravotného stavu opatrovanej osoby.

Povinnosť mlčanlivosti (§ 160 Gewo)

Vo vzťahu k opatrovanej osobe sú opatrovatelia povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré  im boli pri výkone ich živnosti, teda opatrovania, zverené. Povinnosť mlčanlivosti platí dovtedy, pokiaľ vás opatrovaná osoba (jej právny zástupca) výslovne nezbavila tejto povinnosti, alebo len v takom rozsahu, na aký bolo opatrovanou osobou určené.

Uchádzam sa o prácu opatrovateľky/opatrovateľa

Vzor životopisu (CV):

http://www.lebenslaufvorlagen.at/wp-content/uploads/Muster-Lebenslauf-Vorlage-Krankenpfleger-krankenschwester-docx.docx

Kontrolný zoznam: dokumenty potrebné v rámci uchádzania sa o prácu

 • životopis
 • doklad o odbornej spôsobilosti/certifikát (odborné vzdelanie, nemecký jazyk)
 • Osobné doklady (občiansky preukaz, rodný list, kópie výpisu z registra trestov) – predajte agentúre až po vašom úvodnom stretnutí a rozhodnutí sa spolupracovať s touto agentúrou!

Čo potrebujem vedieť predtým než najmem agentúru?

Skontrolujte zmluvy s agentúrou a opatrovanou osobou!

Ak ste sa obrátili na agentúru a ste pripravení s ňou spolupracovať, vyžiadajte si najskôr prostredníctvom e-mailu nasledujúce informácie:

 • VZOROVÁ ORGANIZAČNÁ ZMLUVA uzatvorená s agentúrou (toto je štandardná zmluva, ktorú agentúra používa v spolupráci s opatrovateľkami/opatrovateľmi)
 • VZOROVÁ ZMLUVA O DIELO (toto je zmluva, ktorú podpíšete s opatrovanou osobou)

Požiadajte o zmluvy v dvojjazyčnej verzii (materinský jazyk + nemčina), pozorne si ich prečítajte a odstráňte doložky, s ktorými nesúhlasíte.

Máte právo na kontrolu svojich zmlúv právnikmi! Takže buďte opatrní a nepodpisujte zmluvy v zhone!

Máte právo získať informácie o zmluvných podmienkach skôr, ako opustíte Vašu domovskú krajinu!

Po príchode do Rakúska bude pre Vás oveľa zložitejšie adekvátne sa rozhodnúť alebo vyjdenávať Vaše pracovné podmienky.

Žiadajte úplné informácie

Vždy si vyžiadajte úplné kontaktné údaje sprostredkovateľskej agentúry!

Pred odchodom z krajiny si s agentúrou vyjasnite všetky podrobnosti!

Odporúčame Vám, aby ste o týchto veciach vždy jednali písomne ​​(prostredníctvom e-mailu, služby Messenger alebo WhatsApp), aby ste mali jasné dôkazy pre prípad, že v budúcnosti nastanú problémy.

Je potrebné objasniť nasledujúce body:

 • Celé meno agentúry, adresa sídla agentúry, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Celé meno sprostredkovateľa/sprostredkovateľky (meno a priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa)
 • Výška honoráru: ujasnite si, či je suma uvedená v brutto alebo v netto hodnote! Sú sviatky preplácané?
 • Kto platí sociálne odvody (SVS)?
 • Ako bude vyplácaný Váš honorár (v hotovosti/prevodom)? Kto a kedy bude vyplácať Váš honorár?
 • Aké splnomocnenia sú súčasťou spolupráce s agentúrou? Dostali ste kópiu podpísaného plnomocenstva?
 • Kto platí dopravu? Ide o zmluvne viazanú dopravu?
 • Provízie agentúry: v akej výške a kedy musia byť zaplatené?
 • Máte k dispozícii aspoň dve hodiny pauzy denne (minimum)? Mali by ste mať možnosť sami si určiť a rozvrhnúť váš pracovný čas. V skutočnosti sa však Váš pracovný čas odvíja od zdravotného stavu Vášho klienta. V zásade je možná prestávka viac ako dve hodiny denne!
 • Ako je zorganizované zastupovanie v prípade práceneschopnosti (choroba, úraz, súkromné ​​veci)?

 

Požiadajte o kontaktné údaje opatrovanej osoby a kontaktnej osoby v rodine klienta, pre ktorú budete pracovať. Vyžiadajte si ​​tieto informácie v písomnej forme:

 • Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail
 • Mesto/dedina a spolková krajina, v ktorej budete pracovať
 • Informácie o zdravotnom stave pacienta (zvyčajne uvedené v zmluve s rodinou)
 • Rozsah povinností
 • V prípade vysokého stupňa ošetrovateľskej starostlivosti: budete zaškolení kvalifikovanou zdravotnou sestrou? Budete mať k dispozícii delegáciu (lekárske potvrdenie)?

Žiadajte potvrdenia!

Keď zaplatíte agentúre poplatky dbajte na to, resp. žiadajte, aby Vám agentúra vystavila doklad o zaplatení!

 • Vyberanie poplatkov bez vystavenia faktúr je nezákonné.

V prípade takejto situácie sa obráťte na nás!

Ak to neviete vyriešiť, napíšte nám správu a my vám pomôžeme!

 • Je nezákonné zaplatiť za prepravu a nedostať potvrdenie o zaplatení.

Sprostredkovateľské agentúry musia byť registrované!

Slovenské agentúry

Registráciu a obchodné oprávnenie slovenských sprostredkovateľských agentúr môžete skontrolovať v Obchodnom a v Živnostenskom registri:

Webové stránky Slovenského obchodného registra: www.orsr.sk

Webové stránky Slovenského živnostenského registra: www.zrsr.sk

NEDÁVAJTE Vaše doklady totožnosti agentúre vopred!

Doklady totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) by ste nemali dávať nikomu okrem kontrolných orgánov (polície).

Vytvorte kópie a v prípade potreby ich pošlite zamestnancom agentúry.

NIE JE ZÁKONNÉ, aby agentúra zadržiavala vaše doklady totožnosti proti vašej vôli!

Takéto opatrenia musia byť okamžite nahlásené polícii!

Prišla/prišiel som do rodiny v Rakúsku. Čo treba vybaviť?

Prihlásenie miesta pobytu

Ak ste pricestovali do domácnosti opatrovanej osoby, prvým krokom je nahlásenie miesta bydliska (trvalé alebo prechodné bydlisko) na príslušnom obecnom úrade alebo magistráte (v závislosti od miesta bydliska rodiny).

Na prihlásenie pobytu potrebujete:

 • Registračný formulár (Meldezettel), ktorý musí byť podpísaný poskytovateľom ubytovania (t. j. vlastníkom bytu alebo hlavným nájomcom)
 • Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

Registračný formulár nájdete na adrese: https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:38f0c638-c65a-4d06-98fe-ac4171607a3a/meldezettel.pdf

Zdroj: https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/personenbetreuung/Personenbetreuung_SK_2015.pdf

Vopred prekontrolujte informácie, ktoré ste dostali od agentúry

Po príchode k novému klientovi najprv skontrolujte správnosť informácií, ktoré ste dostali:

 • Stav pacienta, každodenné úlohy, lekárska delegácia
 • Pracovné podmienky: pracovný program, prestávka, denný režim klientov, atď.
 • Ubytovanie a strava: rodina je povinná zabezpečiť pre Vás vlastnú izbu a stravu.
 • Kontaktné údaje dôležitých kontaktných osôb: príbuzní Vašich klientov, zákonní zástupcovia, prípadne susedia

Práca na živnosť: registrácia živnosti, prihlásenie v Sociálnej poisťovni a na Finančnom úrade

Registrácia živnosti (prvá registrácia)

Ak pracujete v Rakúsku po prvýkrát, musíte svoju živnosť zaregistrovať ako 24-hodinová opatrovateľka/opatrovateľ v Rakúskej obchodnej komore (WKO) alebo na okresnom úrade. Registráciu je možné vykonať osobne, poštou alebo elektronicky (tento spôsob nie je možný všade).

Doklady potrebné na prvú registráciu živnosti:

 • Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • Rodný list
 • Doklad o štátnej príslušnosti
 • Platný výpis z registra trestov z domovskej krajiny alebo z krajiny predchádzajúceho pobytu (nesmie byť starší ako 3 mesiace)
 • Sobášny list, rozvodový list (iba v prípade zmeny mena)
 • Potvrdenie o prihlásení miesta pobytu v Rakúsku (miesto pobytu je potrebné zaregistrovať na príslušnom obecnom úrade alebo magistráte do troch dní. Potrebujete na to registračný formulár (tu na stiahnutie), ktorý musí byť podpísaný poskytovateľom ubytovania, ako aj cestovný pas alebo občiansky preukaz). Informácie o potvrdení registrácie nájdete tu: https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
 • Potvrdenie príslušnej Obchodnej komory (WKO) v prípade otvorenia novej živnosti

Všetky dokumenty musia byť predložené v origináli alebo ako overená kópia. Dokumenty v cudzom jazyku musia byť preložené do nemeckého jazyka a predložené v origináli – ide o overený preklad súdnym tlmočníkom (výnimka: Vorarlberg).

Dôležité: Prvá registrácia živnosti je bezplatná!

Ak registrujete vašu živnosť po prvýkrát, môžete byť od poplatku oslobodení. Na to je potrebné potvrdenie Obchodnej komory (WKO) vo formulári „Vyhlásenie o začatí živnosti“. Toto je potrebné predložiť súčasne so žiadosťou.

Prihlásenie v rakúskej Sociálnej poisťovni

Ako živnostníci/živnostníčky ste registrovaní v Sociálnej poisťovni pre samostatne zárobkovo činné osoby (SVS), do ktorej platíte sociálne odvody. Aj keď Živnostenský úrad registráciu Vašej živnosti na SVS ohlási, opatrovatelia sú taktiež povinní prihlásiť sa do jedného mesiaca v Sociálnej poisťovni.

Pozor!

Bez ohľadu na zmluvu alebo dohodu, ktorú ste uzavreli so sprostredkovateľskou agentúrou alebo s rodinou klienta, nesiete plnú zodpovednosť v rámci vašej živnostenskej činnosti.

Vždy skontrolujte, či boli vykonané všetky vaše platby (sociálne odvody, členský poplatok do WKO, atď.) – aj keď ste podpísali plnú moc!

Registrácia na rakúskom Finančnom úrade

Vašu živnostenskú činnosť je potrebné nahlásiť aj Finančnému úradu. Oznámenie je možné urobiť aj pri registrácii živnosti na Okresnom úrade. Ten postúpi správu Finančnému úradu. Pri registrácii Vašej živnosti si vyžiadajte formulár pre nahlásenie na Finančnom úrade („Verf 24“) a vyplnený formulár odošlite na príslušný Finančný úrad.

Internetové zdroje:

Informácie o registrácii živnosti: https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/1/1/1/Seite.360638.html (Dátum pozretia: 10.11.2020)

Informácie o registrácii v Sociálnej poisťovni: https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/habenberatung-betreuung/habenbetreuung/Die_Anmeldung_zur_Sozialversicherung.html#Anmeldung (Dátum pozretia: 10.11.2020)

Informácie o registrácii na Finančnom úrade: https://www.usp.gv.at/gruendung/-einzelunternehmen/beispiel-finanzamt.html (Dátum pozretia: 10.11.2020)

POZOR: vykonávanie ošetrovateľských a zdravotníckych úkonov je zakázané!

POZOR! Opatrovateľky a opatrovatelia nesmú vykonávať ošetrovateľské a zdravotnícke činnosti.

Máte právo vykonávanie týchto činností odmietnúť!

Len v prípade ak máte delegáciu (t.j. písomné lekárske potvrdenie, že potrebné kompetencie boli na Vás prenesené) a po zaškolení resp. pod dohľadom kvalifikovaného ošetrovateľského personálu môžete vykonávať:

 • podávanie liekov
 • zakladanie bandáží a obväzov
 • podávanie subkutánnych inzulínových injekcií a subkutánnych injekcií s antikoagulačnými liečivami
 • odber krvi z kapiláry na stanovenie hladiny cukru v krvi pomocou testovacieho prúžku
 • jednoduchá aplikácia svetla a tepla

Pozor!

Ak vykonávate lekárske alebo ošetrovateľské činnosti bez písomného poverenia lekára (bez delegácie), hrozí Vám pokuta až do výšky 3 600,00 EUR.

Tu nájdete vzor lekárskej delegácie: https://ig24.at/wp-content/uploads/2021/04/Muster-fuer-Delegation.doc

Dôležité tiesňové linky v Rakúsku

Hasiči: 122

Polícia: 133

Záchranka: 144

Lekárska pohotovostná služba: 141

Tiesňová linka v prípade Korony: 1450

Tiesňová linka pre ženy: +43 800 222 555 alebo +43 1 71 719

Tiesňová linka pre mužov: +43 800 246 247

Zmenila/zmenil som klienta. Čo je potrebné vybaviť?

Idem do novej rodiny

Ak nepracujete v Rakúsku po prvýkrát, ale už podnikáte určitú dobu, je potrebné skontrolovať, či je miesto výkonu vašej živnosti prihlásené na adrese, na ktorej sa práve nachádzate.

Pri každej zmene spolkovej krajiny musíte informovať príslušnú Obchodnú komoru (WKO), inak hrozí administratívna pokuta až do výšky 2 180,00 EUR.

Pozor!

Formulár na prihlásenie miesta pobytu (Meldezettel) neplatí ako potvrdenie o premiestnení miesta výkonu vašej živnosti!

Internetový zdroj:

https://www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Merkblatt—NB,-Loeschung,-Namensaenderung—DE_12.pdf

(Dátum pozretia: 23.12. 2020)

Pozastavenie / obnovenie / zrušenie živnosti

Chcem pozastaviť moju živnosť. Čo treba vziať do úvahy?

Ak máte v úmysle prerušiť Vašu živnosť na dlhšiu dobu, musíte nahlásiť pozastavenie živnosti príslušnej odbornej skupine na WKO (Fachgruppe Personenbereatung –und betreuung). Pozastavenie je treba nahlásiť do 3 týždňov. Aj počas pozastavenia živnosti musíte platiť ročný členský príspevok do WKO. Povinné poistenie v SVS končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo prerušenie živnosti ohlásené. Počas doby prerušenia živnosti nie ste povinne poistení v Sociálnej poisťovni (SVS).

Pozor!

Ak nenahlásite prerušenie živnosti, hrozí vám pokuta až do výšky 1 090,00 EUR.

Internetový zdroj:

Informácie o pozastavení živnosti: https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html (Dátum pozretia: 10.11.2020).

Chcem obnoviť moju živnosť. Čo treba vziať do úvahy?

Ak chcete znovu aktivovať Vašu živnosť, musíte to nahlásiť do 3 týždňov príslušnej odbornej skupine na WKO.

Pozor!

Aj tu hrozí pokuta až do výšky 1 090 € ak sa obnovenie živnosti nenahlási.

Internetové zdroje:

Informácie o pozastavení a obnovení podnikania: https://www.usp.gv.at/gesundheit-sicherheit/mutterschutz/gewerbe-ruhend-stellen.html (Dátum pozretia: 10.11. 2020)

Chcem zrušiť živnosť (pretože už nechcem pracovať ako opatrovateľka/opatrovateľ)

Ak sa opatrovateľky/opatrovatelia rozhodli skončiť ich prácu v Rakúsku, alebo ak v Rakúsku nemajú oficiálne miesto výkonu ich živnosti, musia zrušenie živnosti bezodkladne ohlásiť Živnostenskému úradu (okresný úrad alebo magistrát – pozri spolkové krajiny nižšie). Dochádza tým k vymazaniu z Obchodného registra.

O vymazaní z Obchodného registra musí byť informovaný aj Finančný úrad.

Sociálna poisťovňa bude automaticky informovaná. Povinné poistenie sa končí posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zrušená živnosť.

Pozor! Ak sa opatrovateľská činnosť skončí bez zrušenia živnosti, opatrovateľky a opatrovatelia musia počítať s následnými nákladmi (sociálne ovody, členský príspevok do WKO, atď.), ktoré sú splatné aj vo Vašej domovskej krajine.

Pozor! Zrušenie živnosti so spätnou platnosťou nie je možné!

Zrušenie živnostenského oprávnenia nemožno odvolať!

Kontakty na WKO a vzory na prerušenie alebo úplne zrušenie živnosti

Viedeň

Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T +43 1 514 50 2302
E

Burgenland

Robert Graf-Platz 1
7000 Eisenstadt
T +43 5 90 907 3131
E

Horné Rakúsko

Löschung des Gewerbes:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/Zuruecklegung_Gewerbeberechtigung_1.pdf 

Ruhend-& Wiederbetriebsmeldung:

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/NBWB_Formular_1.pdf 

Hessenplatz 3
4020 Linz
T +43 5 90 909 4171
E  

Vorarlberg

https://www.wko.at/branchen/vbg/gewerbe-handwerk/personenberatung-betreuung/RM_WB_Personenbetreuer.pdf

Wichnergasse 9
6800 Feldkirch
T +43 5522 305 279
E

Tirosko

Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck
T +43 5 90 905 1284
E

Salzburg

Julius-Raab-Platz 1
5027 Salzburg
T +43 662 88 88 278
E

Dolné Rakúsko

Landsbergerstraße 1
3100 St. Pölten
T +43 2742 851 19190
E

Koruntánsko

Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 5 90 904 160
E

Štajersko 

Körblergasse 111-113
8010 Graz
T +43 316 601 530
E  

Zdroj:

https://www.usp.gv.at/uebernahme-aufloesung/betriebsaufloesung/gewerberechtliche-verfahren/gewerbeberechtigung-zuruecklegung.html (Dátum pozretia: 10.11.2020)