Kto sme

Kto sme

IG24 – Interessengemeinschaft der 24-Stunden-Betreuer:innen

Záujmové spoločenstvo opatrovateliek a opatrovateľov (IG24) je samoorganizované, nestranícke združenie podporované aktivistkami a aktivistami s cieľom komplexne zastupovať záujmy uvedenej skupiny. Chceme dať opatrovateľkám a opatrovateľom možnosť a priestor, aby hovorili sami za seba. Iniciátormi združenia sú Iniciatíva24, spolok slovenských opatrovateliek a opatrovateľov, a DREPT (spravodlivosť v 24h opatrovaní), spolok rumunských opatrovateliek a opatrovateľov.

Ponúkame podporu zainteresovaným opatrovateľkám a opatrovateľom iných národností, ktorí sa chcú organizovať v rámci svojej komunity a ktorí chcú vytvoriť poradenské a lobistické štruktúry porovnateľné so slovenskými a rumunskými kolegami (tiež v rámci IG24). Vlastná iniciatíva jednotlivých komunít je najdôležitejším nástrojom IG24.

Keďže chýbajú nevyhnutne potrebné a nami požadované poradenské služby, ponúkame v spolupráci s právnikmi našim členom poradenstvo v materinskom jazyku (v súčasnosti zatiaľ pre rumunské a slovenské opatrovateľky).

Zrušenie fiktívnej živnosti!

Chceme presadiť štátom regulovaný a platovo primerane ohodnotený zamestanecký pomer.

Vybudovanie bezplatnej a nezávislej poradenskej štruktúry

…ktorá nám umožní postaviť sa proti a konsequentne riešiť problémy v našom pracovnom pomere – s agentúrami a rodinami.

Skúsenosti slovenských a rumunských opatrovateliek a opatrovateľov ako aj skúsenosti v rámci projektu CuraFAIR (Organizácia Volkshilfe) jasne ukazujú, že ponuka bezplatného poradenstva v materinskom jazyku opatrovateliek predstavuje veľký pokrok. Vytvorenie poradenských centier v každej spolkovej krajine je nutným a účinným opatrením.

Tematizovanie šedej zóny medzi opatrovaním a ošetrovateľstvom

Pracujeme ako opatrovateľky a opatrovatelia, aj keď je naša práca bez ošetrovateľských úkonov neodmysliteľná.

Zviditeľniť a bojovať proti tabuizovaným témam ako (sexuálne) násilie na pracovisku

Už viac žiadne neľudské podmienky! Slušné ubytovanie a stravovanie, poradenské krízové centrá v prípadoch (sexuálneho) obťažovania a násilia.

Dôstojnosť a uznanie

Ako ženy a migrantské pracovné sily chceme získať našu dôstojnosť späť a vzájomne sa lepšie podporovať v našej každodennej izolácii.

Cena Ute Bock 2023

Cena Ute Bock 2023

Hlavná cena Sozialmarie 2023

Hlavná cena Sozialmarie 2023

& cena publika Sozialmarie 2023

História a činnosť spolku DREPT

Spolok „DREPT – Záujmové zastúpenie opatrovateliek a opatrovateľov“ je samoorganizovaná skupina rumunských opatrovateliek a aktivistov, ktorí bojujú za lepšie pracovné podmienky v tejto brandži. V nemčine znamená slovo „DREPT“  právo – pretože právo a spravodlivosť je presne to, čo v tejto brandži chýba a za čo bojujeme.

V auguste 2020 bol „DREPT“ založený ako nezisková organizácia. Avšak hlavný tím pozostávajúci z opatrovateliek a aktivistov sa už mnoho rokov dovoláva lepších a férových pracovných podmienok v tejto brandži. Spolok vznikol priamo z rumunskej opatrovateľskej komunity, z potreby a zo zúfalstva, že neexistuje ochrana pred štrukturálnym vykorisťovaním. Kolegyne a kolegovia, ktorí DREPT založili, už nemohli zatvárať oči pred mnohými formami zneužívania a vykorisťovania, ktorým sú opatrovateľky a opatrovatelia vystavení. A tak sa začali organizovať.

Naše hlavné aktivity spočívajú v osvetovej činnosti týkajúcej sa práv a povinností opatrovateliek a opatrovateľov, ako aj v individuálnom poradenstve, v podpore a krízových intervenciách a v politickej loby.

Tento rok sa solidarita opatrovateliek a opatrovateľov rozšírila aj za hranice: spojili sme sily so slovenskými kolegyňami a kolegami z organizácie Iniciatíva24. Spoločne sme založili strešnú organizáciu zastupujúcu záujmy migrantských opatrovateliek a opatrovateľov: IG24.

Náš boj je v Rakúsku, ale naša solidarita je medzinárodná.

Navštívte náš Facebook!

História a činnosť spolku Iniciatíva24

Iniciatíva24: Záujmové zastúpenie slovenských opatrovateliek a opatrovateľov vzniklo v čase pandémie Korona vírusu – ako reakcia na nepríjemnosti a diskrimináciu opatrovateliek a opatrovateľov počas korona krízy.

Na základe prieskumu pomerov v tejto brandži (pozri tiež diplomovú prácu Simony Ďurišovej: Die Organisation der Ausbeutung. Soziale und arbeitsrechtliche Benachteiligung der Pflege- und Betreuungskräfte im Rahmen der 24-Stunden-Pflege, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Vermittlungsagenturen) a reflexie problémov a potrieb slovenských opatrovateliek a opatrovateľov sa z dlhodobého hľadiska chceme zamerať na 24-hodinové opatrovanie v Rakúsku ako na celok.

Myšlienka vytvorenia záujmovej skupiny pre opatrovateľky a opatrovateľov vznikla už dávno pred vypuknutím Korona krízy. Avšak práve Korona kríza nás v podstate podnietila k tomu, aby sme aktívne začali „podnikať kroky“. Iniciatíva24 bola založená ako neformálna platforma na Facebooku, kde sme začali zdieľaním našej petície: „Gerechte Antragsbedingungen für 24-Stunden-BetreuerInnen“ („Férové ​​podmienky pre opatrovateľky a opatrovateľov v rámci Härtefallfondu“).

Nasledovala séria informačných videí na YouTube, ktoré vysvetľujú problémy v tomto odbore. Skutočnosť, že sa opatrovateľky a opatrovatelia cítia byť znevýhodnení a vykorisťovaní má svoje opodstatnenie…

V priebehu rešerží sme narazili na online platformu rumunských opatrovateliek a opatrovateľov DREPT PETRU INGRIJIRE. Hneď po prvom kontakte, celkom prirodzene vznikla medzi nami spolupráca, z ktorej vzišiel náš prvý veľký projekt – založenie združenia IG24: Záujmového spoločenstva opatrovateliek a opatrovateľov.

Navštívte náš Facebook!