Zásady ochrany osobných údajov

1 Poskytovateľ webovej stránky a zodpovedný subjekt

IG24 – Združenie na podporu záujmov opatrovateliek v Rakúsku
Schottengasse 3A/1/4/59
1010 Viedeň

Číslo v Centrálnom registri spolkov : 1798664902

Kontakt:

2 Rozsah pôsobnosti

Toto vyhlásenie o ochrane údajov informuje používateľov o druhu, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky (ďalej len „IG24“).

Ochranu vašich údajov berieme veľmi vážne a spracúvame vaše údaje výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, DSG, TKG 2003).

3 Zodpovedný subjekt

Meno a kontaktné údaje zodpovedného subjektu sú:

Názov: IG24 – Združenie na podporu záujmov opatrovateliek v Rakúsku

Poštová adresa: Schottengasse 3A/1/4/59, 1010 Viedeň

E-mailová adresa:

Webstránka: ig24.at

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na:

4 Aké údaje spracúvame, na aké účely a na akom právnom základe

Vaše údaje spracuvávame:

• keď navštívite našu webovú stránku, prihlásite sa na odber noviniek alebo sa zaujímate o naše služby (pozri najmä bod 4.1 nižšie),

• ak ste členom združenia (pozri najmä bod 4.2 nižšie), prípadne

• ak ste náš dodávateľ alebo obchodný partner (pozri najmä bod 4.3 nižšie).

4.1 Spracovanie údajov návštevníkov našej webovej stránky, odberateľov nášho bulletinu a záujemcov

Vaše osobné údaje spracúvame buď

• na ochranu našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), a to na zabezpečenie prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej webovej stránky, alebo

• pretože ste sa zaregistrovali ako odberateľ nášho bulletinu a dali ste súhlas so spracovaním údajov (článok 6 ods. 1 písm. GDPR) alebo

• na spracovanie vašich otázok, ktoré nám pošlete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, e-mailom alebo telefonicky (článok 6 ods. 1 nariadenia GDPR).

Prístup k údajom / protokolový súbor servera

IG24 (alebo náš poskytovateľ webového priestoru) zhromažďuje údaje pri každom prístupe na webovú stránku (takzvané protokolové súbory servera). Keď navštívite našu webovú stránku, vaša IP adresa a začiatok a koniec relácie sa zaznamenávajú počas trvania tejto relácie. Je to z technických dôvodov, a preto ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzujeme o dotknutej osobe žiadne závery.

Prístupové údaje zahŕňajú:

• Navštívené webové stránky

• Čas vstupu

• Množstvo odoslaných dát v bajtoch

• Zdroj / referencia, z ktorej ste na stránku prišli

• Používaný prehliadač

• Použitý operačný systém

• Použitá adresa IP

Tieto údaje sú spracúvané za účelom umožnenia používania webovej stránky (vytvorenie spojenia), pre zabezpečenie systému, pre technickú správu sieťovej infraštruktúry a pre optimalizáciu webovej stránky. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať údaje v protokole, ak na základe konkrétnych indícií existuje oprávnené podozrenie z nezákonného použitia, napríklad v prípade hackerského útoku.

Súbory protokolu servera sa spravidla uchovávajú 2 týždne a potom sa vymažú. Ak existuje podozrenie na nezákonné použitie, príslušné údaje sú vylúčené z vymazania, kým sa príslušný incident definitívne neobjasní.

Prevádzkovateľ/poskytovateľ webu sa zaviazal prijať primerané opatrenia v súlade s GDPR a zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov webhostingu:

https://alfahosting.de/datenschutz/

S poskytovateľom alfahosting.de sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Kontaktujte nás emailom alebo online formulárom

Šifrovaný prenos dát pomocou SSL

Môžete nás kontaktovať pomocou formulára na webovej stránke alebo emailom.

Záznamy vo formulároch na webovej stránke sa prenášajú v šifrovanej podobe. Prenosy dát sa uskutočňujú pomocou metódy SSL (Secure Socket Layer). Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Odoberanie noviniek

Máte možnosť prihlásiť sa na odber nášho spravodajského bulletinu prostredníctvom našej webovej stránky. Na to potrebujeme vašu emailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberaním noviniek v bulletine.

Pýtame sa vás aj na jazyk, v ktorom by ste od nás chceli dostávať informácie.

Ukladáme aj to, ktoré bulletiny sme vám poslali, či a kedy ste ich otvorili alebo zablokovali alebo označili ako spam, či ich nebolo možné doručovať dočasne alebo natrvalo, či ste sa prihlásili alebo odhlásili z odberu bulletinu a na ktoré a koľko odkazov zakliknete v bulletinoch

To isté platí aj tu: Keď sa prihlásite na odber noviniek pomocou registračného formulára na našej webovej stránke, vaše vstupné údaje sa zašifrujú a prenesú cez SSL.

Hneď ako sa zaregistrujete na odber noviniek, pošleme vám potvrdzujúci email s odkazom na potvrdenie registrácie („double opt-in“).

Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť, odkaz nájdete na konci každého bulletinu. Vaše údaje v súvislosti so zasielaním bulletinu následne okamžite vymažeme. Toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Integrácia služieb a obsahu od tretích strán

Stáva sa, že obsah tretích strán, ako sú videá zo služby YouTube, je integrovaný do online ponuky. Predpokladom je, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“) pracujú s IP adresou užívateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odosielať obsah do prehliadača príslušného užívateľa. Na zobrazenie tohto obsahu je teda potrebná IP adresa.

Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia IP adresu používajú len na doručenie obsahu. Nemáme však žiadnu kontrolu nad tým, či poskytovateľ tretej strany IP adresu uloží, napríklad na štatistické účely. Pokiaľ nám to bude známe, budeme o tom užívateľov informovať.

Cookies

Naša stránka používa takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadne škody, sú funkčne nevyhnutné a neukladajú žiadne osobné údaje.

Väčšina webových prehliadačov obsahuje vo svojich nastaveniach možnosť, ktorá obmedzuje alebo úplne zabraňuje ukladaniu cookies.

Vložené YouTube videá

Na našej webovej stránke sme integrovali YouTube videá, ktoré sú uložené na stránke youtube.com a možno ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. V záujme zvýšenia ochrany vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky sú videá integrované do stránky pomocou takzvaného 2-click riešenia, teda žiadne údaje o vás ako používateľovi sa neprenášajú na YouTube, ak si neprehráte videá. Iba vtedy, keď si prehráte videá a tým udelíte súhlas s prenosom údajov, sa do vášho počítača uložia súbory cookie YouTube a údaje sa prenesú do služby YouTube a tým aj do spoločnosti Google. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte tým YouTube / Google priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našej online ponuky. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube alebo Google na: https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_de_eu.pdf

4.2 Spracovanie údajov členov a darcov

Vaše osobné údaje spracúvame buď

• na vykonávanie predzmluvných opatrení alebo plnenie našich zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) v rámci členského vzťahu (vrátane správy členov a vyberania členských príspevkov, alebo

• na splnenie našich zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR).

Členské formuláre a vyhlásenia o členstve

Táto webová stránka ponúka členské formuláre, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a poslať nám. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo emailom.

Osobné údaje, ako aj finančné údaje zhromažďuje a spracúva IG24 na účely účtovania členských poplatkov, správy členov a informácií o členoch. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania vášho členstva alebo dovtedy, kým z členstva stále plynú nároky.

IG24 spolupracuje len so zmluvnými spracovateľmi, ktorí ponúkajú dostatočné záruky, že pri spracovaní sú prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami GDPR a zaručujú ochranu osobných údajov.

Poskytovateľ emailového servera sa zaviazal prijať primerané opatrenia v súlade s GDPR a zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa e-mailového servera:

https://alfahosting.de/datenschutz/

S poskytovateľom alfahosting.de sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

• Základné údaje (meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo)

• Bankové údaje na spracovanie platieb

• Fotografie a videá, ak ste sa zúčastnili našich podujatí.

Ak poskytujeme poradenské služby, spracovávame aj všetky zhromaždené a požadované údaje.

Prenos údajov tretím stranám

K prenosu na tretie strany dochádza výlučne na základe súhlasu získaného na tento účel.

4.3 Spracúvanie údajov dodávateľmi alebo obchodnými partnermi

Spracúvanie údajov prebieha za účelom plnenia zmluvného vzťahu alebo je založené na právnom základe v rámci obchodného vzťahu (príp. na jeho uzatvorenie). Účelom spracovania vašich údajov je predovšetkým príprava, udržiavanie a uzatvorenie našich zmlúv o tovare a službách.

5 Trvanie uloženia údajov a bezpečnostné opatrenia

Doba uchovania

IG24 uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je pre účel spracovania (najmä na plnenie zmluvy a poskytovanie našich služieb) potrebné. Okrem toho môžu existovať zákonné požiadavky na uchovávanie, napríklad Corporate Code (UGB) a Federal Tax Code (BAO). Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné, vymažeme údaje z našich databáz ihneď po uplynutí zákonnej doby uchovávania.

Bezpečnostné opatrenia

Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu našej webovej stránky a iných systémov, na ktorých sú osobné údaje uložené a spracúvané, pred stratou, zničením, prístupom, úpravou alebo šírením vašich údajov neoprávnenými osobami.

IG24 spolupracuje iba so zmluvnými spracovateľmi (ako je poskytovateľ / prevádzkovateľ webovej stránky), ktorí ponúkajú dostatočné záruky, že sú v súlade s GDPR prijaté vhodné opatrenia a že osobné údaje sú chránené.

Zoznam našich spracovateľov:

alfahosting.de, prevádzkovateľ webu a

Martina Bartik, webový dizajn

Medzi bezpečnostné opatrenia patrí aj šifrovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

6 Vyhlásenie o odvolaní

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o uložených údajoch v súlade s článkom 15 GDPR, na opravu nepresných údajov v súlade s článkom 16 GDPR, na vymazanie údajov v súlade s článkom 17 GDPR, na obmedzenie spracovania údajov v súlade s článkom 18 GDPR, máte právo namietať bezdôvodné spracúvanie údajov v súlade s článkom 21 GDPR a prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR.

Ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe vyhlásenia o súhlase, dotknutá osoba má možnosť toto vyhlásenie kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe vyhlásenia o súhlase až do jeho odvolania.

Môžete nás kontaktovať pod nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu – zodpovedá:

Rakúsky úrad na ochranu údajov Adresa je:

Rakúsky úrad na ochranu údajov

Barichgasse 40-42

1030 Viedeň

39 / 98-70 / SP / 161-1.docx

Telefón: +43 1 52 152-0

E-mail:

Pri získavaní údajov oznámime, či poskytnutie osobných údajov dotknutej osobe vyžaduje zákon alebo zmluva alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Zároveň oznamujeme, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a aké prípadné následky by malo ich neposkytnutie. Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu. Ak by sa osobné údaje spracúvali na iný účel, než na aký boli zhromaždené, informáciu o inom účele sme dotknutej osobe poskytli.