Migra Care

Свързване на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия в мрежи Свързване на личните асистент(к)и с 24-часова заетост в Австрия в мрежи

Какво представлява проектът?

В момента много възрастни хора, които до голяма степен не могат сами да се обслужват, живеят по домовете си благодарение на личните асистент(к)и с 24-часова заетост. Повечето от тези асистентки са жени (98%), идващи източноевропейските страни като Словакия, Румъния и Унгария. В този трансдисциплинарен проект работят партньори от изследователските среди, както и такива от браншовите представителства от областта на обгрижването на възрастните хора и така се стигна до развитието на иновативната концепция за т.нар. кафенета на личните асистент(к)и – пространство, създадено на базата на ангажимента на доброволчеството, където асистентките да могат да се срещат и да обменят информация. За да могат въпросните кафенета да бъдат интегрирани към вече съществуващите мрежи на работещите в сферата на обгрижването на възрастните хора, съществуващи на територията на цяла Австрия, проектът предлага програма за усъвършенстване, обучения за Community Nurses, както и консултации по социалните въпроси, където ще се разяснява на какви условия трябва да отговорят личните асистент(к)и и какви условия съответно да изискват за своята дейност. Ориентираният към практиката проект ще бъде придружаван от изследователи от социалните науки и съответно ще бъде оценяван от тях. Проектът е развит изцяло в смисъла на Caring Community, като целта е свързването в мрежа на различни участници от сферата на обгрижването на възрастните хора, и създаването на здрави и устойчиви връзки, които да направят отделните групи по-силни и по-действени.

Каква е целта на проекта?

Целта на MigraCare е осигуряването на по-голямата устойчивост и сигурност на личните асистент(к)и с 24-часова заетост и тяхното обществено признание чрез свързването им в мрежа (в кафенетата за лични асистент(к)и), както и чрез развитието предлагането на възможности за по-нататъшна квалификация в Австрия/онлайн. Друга цел е свързването на личните асистент(к)и в мрежа с Community Nurses, за да се подпомогне развитието на постоянно сътрудничество и да се създаде общо пространство със съществуващата вече мрежа за обгрижване на възрастните хора.

Кой участва в проекта?

Лични асистент(к)и с 24-часова заетост, изследователи, обществени организации, изследователи в социалната сфера, граждански организации.

Как ще бъдат включени отделните участници?

Проектът използва качествените методи на емпиричното социално изследване и разчита главно на участието на личните асистент(к)и, както и на представителствата по интереси във всичките му фази – от написването на проекта до развитието му.