Migra Care

Integrácia opatrovateliek a opatrovateľov do sietí starostlivosti o seniorov v Rakúsku

O čom je tento projekt?

V súčasnosti sa o mnohých starších a slabých ľudí žijúcich doma starajú takzvané 24-hodinové opatrovateľky. Väčšinu (98 %) týchto opatrovateliek a opatrovateľov tvoria ženy z východoeurópskych krajín, ako je Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. V tomto transdisciplinárnom projekte partneri z výskumu spolupracujú so záujmovým spoločenstvom opatrovateliek na ďalšom rozvoji inovatívnej koncepcie Kaviarní pre opatrovateľky – priestoru vytvoreného prostredníctvom angažovanosti dobrovoľníkov, aby si opatrovateľky/opatrovatelia mohli navzájom vymieňať skúsenosti. V záujme lepšej integrácie opatrovateliek do existujúcich opatrovateľských sietí je cieľom projektu vytvoriť stretnutia pre opatrovateľky a komunitné sestry (Community Nurses) a ponúknuť program ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky a zároveň zabezpečiť školenia pre budúce komunitné sestry, v ktorých sa obe skupiny dozvedia, čo opatrovateľky robia, ako pracujú a čo ku svojej práci v domácnostiach potrebujú. Projekt zameraný na prax sprevádzajú a hodnotia sociológovia. Projekt je v súlade s koncepciou „opatrovateľskej, starajúcej sa komunity“ (Caring Community )a jeho cieľom je posilniť zapojenie a prepojenie rôznych aktérov opatrovateľskej práce udržateľným spôsobom, aby sa zvýšila odolnosť zraniteľných skupín.

Čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu MigraCare je posilniť resilienciu (sebaochranu a fyzickú, mentálnu a emocionálnu odolnosť) opatrovateliek a ich spoločenskéhé uznanie pomocou vytvárania sietí na ich vzájomné prepojenie a stretávanie sa (kaviarne pre opatrovateľky) a rozvoja vzdelávacieho programu v Rakúsku. Ďalším cieľom je prepojiť opatrovateľky s komunitnými sestrami (Community Nurses), podporiť ich spoluprácu a zároveň vytvoriť prepojenie s existujúcou sieťou opatrovateľských služieb v Rakúsku.

Kto sa na projekte podieľa?

Opatrovateľky, výskumníci, neziskové organizácie, sociológovia, organizácie civilnej spoločnosti.

Ako sa do projektu zapájajú účastníci?

Projekt pracuje s osvedčenými metódami empirického sociálneho výskumu a je zásadne založený na účasti opatrovateliek a ich záujmového spoločenstva vo všetkých krokoch projektu – od písania projektovej žiadosti až po jeho hodnotenie.