Menu Zavrieť

Tvoje práva

Poznámka: Upozorňujeme, že aj napriek dôkladným rešeršiam a prebiehajúcim aktualizáciám je všetok obsah na tomto webe informačný a nezáväzný a neobsahuje žiadne právnické rady ani právnické služby. Táto webová stránka nie je náhradou za právne poradenstvo! Z vyššie uvedených dôvodov nespočíva zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť informácií na tejto webovej stránke.

Právo samostatne rozhodovať o vlastnom zárobku, pracovnom čase a náplni práce

Ako podnikatelia máte právo sami si určiť výšku vašej mzdy za prácu uvedenú v zmluve o dielo ako aj spôsob vyplácania tejto mzdy.

Agentúry však vyjednávajú poplatky s klientmi vopred a vy nemáte možnosť aktívne sa zúčastňovať na tomto vyjednávaní.

Často vám dokonca ponúknu, aby ste podpísali plnú moc na inkaso.

To je pre vás nevýhodné, pretože agentúry sledujú ich vlastné záujmy zisku. Niektoré agentúry si pomocou plnej moci inkasujú skryté poplatky, alebo vás nechajú príliš dlho čakať na váš honorár.

Agentúry spôsobujú takzvaný mzdový dumping, pretože medzi nimi prevláda obrovská konkurencia. Snažia sa tak o sprostredkovanie opatrovateľských síl čo za najvýhodnejšiu cenu a znižujú tak vaše honoráre. To spôsobuje, že honoráre (denné sadzby) jednotlivých opatrovateliek a opatrovateľov sa od seba značne líšia: zatiaľ čo slovenská/-ý opatrovateľ/-ka zarába v priemere 65 EUR na deň, rumunská/-ý opatrovateľ/-ka dostane v niektorých prípadoch dokonca iba 35 EUR na deň.

Agentúra tiež určuje váš pracovný čas a vaše pracovné činnosti, tým že namiesto vás vopred vypracuje vašu zmluvu o dielo (zmluva medzi vami a vašim klientom). Ide o jasný zásah do vašich práv ako podnikateľov.

V skutočnosti je protizákonné, že v niektorých zmluvách o dielo je regulovaný pracovný čas. Je to v rozpore s myšlienkou osobnej nezávislosti podnikateľov.

Pracovné činnosti, ktoré môžete vykonávať, sú všeobecne upravené v § 159 rakúskeho Živnostenského poriadku. Ak agentúra uvádza vo vašej zmluve o dielo činnosti, ktoré presahujú rámec vašich kompetencií, môžete sa proti tomu brániť, tým, že sa odvoláte práve na tento zákon (pre viac informácii klikni sem: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P159/NOR40172629)

Právo slobodne si zvoliť spôsob prepravy

Ste samostatne zárobkovo činná osoba a máte právo slobodne si zvoliť, či na svoje pracovisko jazdíte vlastným autom, vlakom alebo taxislužbou.

Agentúra vás však núti využívať ich taxislužbu, často pod hrozbou vypovedania organizačnej zmluvy (zmluva medzi vami a agentúrou).

Za tým je opäť záujem agentúry, ktorá buď súčasne prevádzkuje vlastnú taxislužbu, alebo spolupracuje s inou prepravnou agentúrou, generovať zisk a získavať provízie z každej jazdy.

Pri každom príchode a odchode však podstupujete veľké riziko, pretože preťažení šoféri jazdia dlhé vzdialenosti s príliš krátkymi prestávkami. V októbri 2017 zahynuli všetci cestujúci (jeden šofér a sedem opatrovateliek) pri tragickej nehode na spiatočnej ceste na Slovensko (viac informácii v článku: https://domov.sme.sk/c/20884205/policia-ukoncila-vysetrovanie-tragickej-nehody-opatrovateliek-pochybil-sofer.html).

Právo samostatne rozhodovať o vlastnej živnosti

Toto je vaše právo a zároveň vaša povinnosť. V mnohých prípadoch sa agentúry postarajú o vaše živnostenské záležitosti (registrácia, zmena a odhlásenie firmy zo živnostenského registra, platenie daní a SVS), za čo si účtujú rôzne poplatky. Podpíšete agentúre plnú moc a myslíte si, že už sa viac nemusíte starať o vaše podnikanie.

V praxi to však nemusí vždy prebiehať hladko. Agentúry sa častokrát v tomto ohľade nesprávajú korektne.

O čom sa dozviete až vtedy, keď dostanete oznámenie zo Sociálnej poisťovne, že vaše príspevky neboli zaplatené a že vám vznikol nedoplatok.

Alebo pri návšteve lekára zistíte, že vás nechce vyšetriť, pretože vaša firma bola odhlásená. Takéto zneužívanie plnej moci agentúrami je nezákonné a právne napadnuteľné.

Právo na transparentné informácie v materinskom jazyku

Ako podnikatelia ste z právneho hľadiska rovnocenným partnerom vašej agentúry. Máte preto právo požadovať od agentúry transparentné informácie vo vašom materinskom jazyku týkajúce sa zdravotného stavu osoby odkázanej na starostlivosť, podmienok opatrovateľského vzťahu a obsahu zmluvy (zmluva o dielo a organizačná zmluva).

Toto právo by vám taktiež mali zaručiť inštitúcie ako rakúska Obchodná komora a Ústav sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Právo na kvalitné poradenstvo a efektívne zastúpenie vašich záujmov (v zmysle odborov)

V trojuholníkovom vzťahu typickom pre opatrovateľský pomer (opatrovaná osoba – opatrovateľ/-ka – agentúra) majú práve opatrovatelia najslabšie postavenie z dôvodu jazykovej bariéry a nedostatku znalostí o ich právach a povinnostiach.

Tým vzniká priestor pre ďalších aktérov, ktorí môžu využiť (vynútené) postavenie opatrovateľov.

Cieľom IG24 je zmeniť túto situáciu, zabezpečiť ochranu a efektívnu lobby pre opatrovateľky a opatrovateľov.

Zaviazali sme sa k posilneniu vašej pozície pomocou informačných kampaní, poradenstva a zastupovania vašich záujmov vo vzťahu k verejnosti.

Info pre opatrovateľky