Menu Zavrieť

Problémy s agentúrami

Všetko to začalo jedlom, inak by som mohola vydržať všetko, každé poníženie.“ Ale nesmela som jesť žiadne jedlo z domácnosti. Včera večer som ukradla kúsok chleba. Točí sa mi hlava, keď idem, musím sa pevne držať steny, pretože som taká slabá.

Kontaktovala som agentúru. Povedali, že mi neveria, a neodpovedali na moje telefonáty. “

Rodica, opatrovateľka

Konflikt záujmov pri zastupovaní

Ako živnostníčky a živnostníci sme povinní byť členmi rakúskej Obchodnej komory (WKO). Teoreticky by Ochnodná komora mala reprezentovať naše záujmy. Avšak vo WKO sú zastúpené aj záujmy sprostredkovateľských agentúr.

V špecializovanej skupine „Osobné poradenstvo a osobná starostlivosť (Personenberatung und Personenbetreuung)“ v rakúskej Obchodnej komore sú vedúce pozície častokrát obsadené majiteľmi či pracovníkmi sprostredkovateľských agentúr.

Konflikt záujmov je očividný.

 

Požadujeme: zriadenie nezávislých poradenských centier!

Slabé sociálne zabezpečenie, nízke dôchodky

Melanie pracovala 6 rokov ako opatrovateľka v Rakúsku. Potom odišla do dôchodku a zostala so svojou rodinou v Rumunsku. Za 6 rokov, ktoré odpracovala v Rakúsku, dostáva teraz 38 eur ku svojmu nízkemu dôchodku v Rumunsku. Melanie bojuje s chudobou v starobe.

Adriana má teraz 63 rokov a 10 rokov pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku. Počas týchto 10 rokov platila mesačne príspevky do rakúskej Sociálnej poisťovni. Keďže opatrovateľky a opatrovatelia zarábajú málo, sú žiaľ aj ich príspevky do Sociálnej poisťovni na rakúske pomery veľmi nízke. Za odpracovaných 10 rokov poberá Adriana z Rakúska dôchodok vo výške 105 eur mesačne. Adriana vo svojom penzijnom veku taktiež uviazla v chudobe.

Nízke dôchodky, hroziaca chudoba v starobe

Ústredným problémom, ktorému v rámci fiktívnej živnosti opatrovateľky a opatrovatelia čelia, je nízky dôchodok a hroziaca chudoba v starobe.

Sme klientovi k dispozícii 24 hodín denne a náš pracovný a voľný čas si zadeľujeme podľa potrieb opatrovanej osoby.

Z charakteru 24-hodinového opatrovanie vyplýva, že je nemožné, aby sa opatrovateľky a opatrovatelia v rámci svojich turnusov starali o viac ako jedného klienta. A preto ako „podnikateľky/podnikatelia“ nemôžeme z hľadiska zisku a obratu ekonomicky rásť a ďalej rozvíjať naše pondikanie. Máme nízky príjem a nemáme možnosť expandovať/rozrastať sa. Napriek tomu platíme v pomere k nášmu príjmu veľmi vysoké sociálne odvody a dane.

Dôchodok, ktorý sa na základe našich príspevkov do penzijného poistenia vypočíta, je extrémne nízky – z dôvodu nízkych príjmov v tejto brandži!

Po desiatich alebo pätnástich rokoch opatrovateľskej činnosti v Rakúsku dostávajú opatrovateľky/opatrovatelia dôchodok v priemere 100 eur mesačne!

Sme teda potrestaní dvakrát:

Po prvé preto, že zarábame extrémne málo a po druhé v starobe, keď kvôli prvému problému (nízke zárobky) máme nárok na mimoriadne nízky dôchodok. Mnohým opatrovateľkám a opatrovateľom preto v starobe hrozí chudoba.

Požadujeme: plné sociálne zabezpečenie pre opatrovateľky a opatrovateľov

Fiktívna živnosť

„Nezávislí podnikatelia“

Naša práca ako EPU (Ein-Personen-Unternehmer:  jedna fyzická osoba – jeden podnikateľ) vykazuje mnoho znakov závislého zamestnaneckého pomeru, preto hovoríme o fiktívnej živnosti. Táto fiktívna živnosť zhoršuje našu beztak zložitú situáciu.

V prospech fiktívnej živnosti hovoria tieto argumenty:

  • V drvivej väčšine prípadov sú opatrovateľky a opatrovatelia viazaní pokynmi svojich klientov a prevádzkovateľov agentúr – najmä pokiaľ ide o miesto výkonu práce (pracovisko), pracovnú dobu a pracovné postupy.
  • Väčšinou pracujeme iba pre jedného zákazníka, a to dlhodobo (niekoľko mesiacov až rokov).

Ako podnikatelia sme pri výkone nášho predmetu podnikania značne obmedzení v našej osobnej nezávislosti.

Táto štrukturálna závislosť na sprostredkovateľských agentúrach a opatrovaných osobách alebo ich rodinných príslušníkoch je jasným znakom závislého pracovného vzťahu.

Možné formy zamestnania

Novelizovnaý Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (Zákon o pomocníkoch a zamestnancoch v domácnosti) je možné uplatniť na závislý pracovný pomer v 24 hodinovom opatrovaní. Pritom by sa mala zaviesť pracovná zmluva a minimálna mzda stanovená na celoštátnej úrovni. Zmestnanie opatrovateliek a opatrovateľov by malo byť poskytnuté a organizované už etablovanými neziskovými sociálnymi organizáciami, ktoré majú infraštruktúru potrebnú na zabezpečenie kvality.

Ďaľším príkladom zamestnaneckého modelu je „Burgenlandský model“. Od októbra 2019 je Burgenland jedinou spolkovou krajinou, ktorá v rámci spoločnosti Pflegeservice Burgenland GmbH (ako štátna, 100% dcérska spoločnosť Nemocničných zariadení v Burgenlande KRAGES) ponúka zamestnanie príbuzným a rodinným príslušníkom, ktorí sa starajú o opatrovanú osobu.

Požadujeme: zamestnanie opatrovateliek a opatrovateľov štátnymi organizáciami!

Info pre opatrovateľky