Švajčiarsky odborový zväz VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste – Zväz zamestnancov verejných služieb) sa zasadzuje za zlepšenie pracovných podmienok opatrovateliek a opatrovateľov a vyhral súdny spor proti súkromnej sprostredkovateľskej agentúre sídliacej v meste Basel (Bazilej).

Vo Švajčiarsku zamestnáva opatrovateľky rodina alebo sprostredkovateľská agentúra. Vo väčšine prípadov opatrovateľky podpisujú s agentúrami pracovné zmluvy, v ktorých je dohodnutý pracovný čas v rozpätí od 42 do 50 hodín týždenne. Problémom je nedodržiavanie zmluvne dohodnutého pracovného času a chýbajúce kontrolné mechanizmy. Kantón Basel-Stadt doteraz tieto pracovné pomery nekontroloval, pretože na sprostedkovanie opatrovateliek a opatrovateľov prostredníctvom agentúry alebo ich priame zamestnávanie rodinou sa nevzťahoval zákon o pracovnom čase.

V prípade obvinenej bazilejskej agentúry nebola podľa VPOD v pracovnej zmluve upravené maximálna dĺžka pracovného času a času odpočinku. Spoločnosť VPOD preto podala sťažnosť na súd v Lausanne a bola veľmi úspešná! Spolkový súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že s ohľadom na sprostredkovateľskú činnosť agentúr je možné kontrolovať dodržiavanie pracovného času a doby odpočinku a tak uplatňovať zákon o pracovnom čase. Pre súkromné domácnosti stále platí výnimka – tu sa neuplatňuje zákon o pracovnom čase.

VPOD v súčasnosti požaduje, aby kantóny kontrolovali sprostredkovateľské agentúry a aby v prípade porušenia zákona o pracovnom čase udeľovali primerané sankcie. Rozsudok Spolkového súdu sa vzťahuje na celé Švajčiarsko, a preto by sa kontrolná činnosť mala rozšíriť aj na ostatné kantóny.