Gaismairova ročenka je publikáciou spolku Michaela Gaismaira, ktorý sa považuje za kritický hlas verejnosti v Tirolsku. Spolok sa snaží o to, aby bolo počuť hlasy, ktoré sú vo verejnej diskusii potláčané, ignorované alebo skryté a zaoberá sa málo sledovanými a zväčša tabuizovanými témami.

Ročenka Gaismair obsahuje kritické príspevky o súčasnom historickom, sociálno-politickom a (sub)kultúrnom vývoji v Tirolsku, Rakúsku a mimo neho.

Vo vydaní na rok 2022 sa objavil aj náš článok „24-hodinové opatrovateľky a opatrovatelia sa organizujú“ a pojednáva o problémoch v 24-hodinovom opatrovaní, vzniku IG24 a našich požiadavkách.

Webová stránka Spoločnosti Michaela Gaismaira: https://www.gaismair-gesellschaft.at/