Milí kolegovia, priatelia a solidárni ľudia!

V našom aktuálnom bulletine by sme Vám radi poskytli prehľad našich aktuálnych aktivít za posledných šesť mesiacov.

1. Reforma ošetrovateľstva a opatrovania

Zatiaľ čo príspevok na opatrovanie bol pre opatrovateľské rodiny zvýšený z 550 € na približne 800 € mesačne, pre opatrovateľky a opatrovateľov nebolo zavedené žiadne štrukturálne zlepšenie. Opatrenie, podľa ktorého by sa opatrovanie na pracovnú zmluvu v zamestnaneckom pomere malo stať atraktívnejším prostredníctvom zlepšenia pracovnoprávnych podmienok, bolo vyškrtnuté . Naopak, opatrovateľke reforma umožnila opatrovať súčasne tri osoby a to v rámci živnosti, čo je jednoznačné zhoršenie!

Z tohto dôvodu sme napísali otvorený list, ktorý podpísalo viac ako tridsať organizácií! Aby sme vyjadrili náš hnev a sklamanie z výsledku, zorganizovali sme 27. júna 2023 hlasnú demonštráciu pred Ministerstvom sociálnych vecí. Prišli kolegyne z rôznych spolkových krajín a zo štátov ako Rumunsko, Slovensko a Srbsko a vystúpili s veľmi bojovnými prejavmi.

Nasledujúce stretnutie s úradníkmi Ministerstva sociálnych vecí bolo triezve. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa v budúcnosti uvažovalo o štrukturálnych zlepšeniach. Informácia, že sa teraz plánuje pre opatrovateľky supervízia (podpora vyškolenými pracovníkmi v prípade pracovnej záťaže, mobbingu a pod.) a online vzdelávanie, možno vzhľadom na katastrofálne pracovné podmienky označiť len za výsmech.

2. Udelenie ceny Ute-Bock

Nesmierne nás teší, že sme 22. mája získali prestížnu cenu Ute-Bock za občiansku kuráž. Udeľuje ju organizácia SOS Mitmensch ako cenu za ľudské práva a je pravdepodobne najprestížnejším ocenením v tejto oblasti v Rakúsku. Pochvalný prejav mala pani Doris Schmidauerová (manželka súčasného prezidenta Alexandra Van der Bellena)! Po slávnostnom odovzdaní ceny nasledovala príjemná oslava!  Po získaní ceny SozialMarie 2021 znamená toto ocenenie ďalšie potvrdenie významu našej práce. V tejto súvislosti vyšiel aj rozhovor v časopise pre ľudské práva.

3. Cesta do Bruselu: Účasť na Valnom zhromaždení pracovníkov zamestnaných v domácnostiach v rámci EFFAT (Európska federácia odborových zväzov v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a cestovného ruchu)

IG24 sa 16. a 17. mája zúčastnila na Valnom zhromaždení EFFAT (Európska federácia pracovníkov zamestnaných v domácnostiach) a na strategickom stretnutí s IDWF (Medzinárodná federácia zamestnancov v domácnostiach) v Bruseli.

Na týchto stretnutiach sa diskutovalo o budúcich plánoch oboch federácií. Hlavnou témou bolo a neustále je uplatňovanie európskeho a medzinárodného práva upravujúceho pracovné podmienky pracovníkov zamestnaných v domácnostiach. Jedným z cieľov je napríklad ratifikácia a implementácia Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 189 pre pracovníkov v domácnosti vo všetkých členských štátoch EÚ. Dohovor deklaruje dôstojné pracovné podmienky, pracovné normy a ochranu zamestnancov v domácnostiach. Rakúsko, Rumunsko a Slovensko tento dohovor zatiaľ neratifikovali.

Hoci pracovná situácia samostatne zárobkovo činných opatrovateliek a opatrovateľov nespadá do pôsobnosti Dohovoru MOP č. 189, EFFAT má záujem riešiť túto otázku v Rakúsku. Grace Papa, politická tajomníčka EFFAT pre zamestnancov v domácnostiach, má záujem navštíviť a stretnúť sa  s príslušnými ministerstvami a odborovými zväzmi v Rakúsku.

4. Kampaň: Preč s fiktívnou živnosťou!

Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým našim darcom a podporovateľom za ich veľkú podporu našej kampane v rámci verejnej internetovej zbierky. Vďaka Vašej podpore sme už mohli dostať prvé právne prípady opatrovateliek na súd a ďalšie kroky sa pripravujú.

Novinky z našich prebiehajúcich projektov

1. Naša práca, naše práva!

Projekt „Naša práca, naše práva!“ je v plnom prúde a s radosťou oznamujeme, že sme vstúpili do prezentačnej a vizualizačnej fázy projektu.

WEBINÁRE A SIEŤOVANIE: Od septembra sme zorganizovali sériu webinárov a stretnutí pre opatrovateľky a opatrovateľov o aktuálnych otázkach v sektore. Naďalej by sme Vás radi povzbudili, aby ste sa s dôverou zúčastňovali na týchto stretnutiach, ktoré sú určené špeciálne pre Vás! Je to nielen profesionálny prístup, ale aj príležitosť stretnúť sa s kolegami a zapojiť sa do tejto komunity.

Viac informácií o projekte získate priamo na adrese .

2. Care4Care: Od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienka

V rámci projektu Care4Care sme ukončili prvú fázu výskumu štúdiou s názvom Sľubné príklady modelov zamestnávania v domácnostiach. Štúdia „sľubných príkladov“ sa zaoberá zamestnaneckými pomermi v rámci opatrovania v domácnostiach vo Švajčiarsku, Taliansku a Španielsku a dvoma kooperatívami (forma organizácie) z Veľkej Británie a Írska, ktoré sú považované za inovatívne príklady organizácie opatrovateľských služieb. V súčasnosti skúmajú naše dve expertky model zamestnávania v Rakúsku, v rámci ktorého sa zaoberajú otázkami praktického uplatňovania zákona o pracovnom čase a sociálneho zabezpečenia, pričom sa zohľadňuje migračný režim opatrovateliek a opatrovateľov.

3. Migracare: Integrácia opatrovateliek a opatrovateľov do sietí starostlivosti o seniorov v Rakúsku

Hlavnou úlohou IG24 v projekte Migracare je iniciovať proces vytvárania sietí medzi komunitnými zdravotnými sestrami a opatrovateľkami, ako aj oboznámiť sociálne poradenské centrá ako kontaktné miesta pre opatrované osoby s témou opatrovania. Na celoštátnej úrovni sme nadviazali kontakt s inštitútom GÖG (Gesundheit Österreich GmbH), ktorý sprevádza realizáciu projektu komunitných zdravotných sestier. Získali sme tak prístup ku všetkým komunitným zdravotným sestrám pôsobiacim v Rakúsku. V inštitúte zorganizujeme dva online semináre pre všetkých záujemcov z radov komunitných sestier a ošetrovateľského personálu. Hlavným cieľom je informovať o štrukturálnych a profesijných problémoch opatrovateliek a opatrovateľov a spoločne pouvažovať nad možnosťami podpory a spolupráce. Nie je zriedkavé, že opatrovateľky majú a/alebo potrebujú kontakt aj so zdravotníckym personálom, pretože výmena informácií medzi oboma profesijnými skupinami je často potrebná v závislosti od diagnózy/úrovne starostlivosti o klienta. Tieto semináre pripravujú a vedú dve opatrovateľky z nášho tímu.

4. Zviditeľnenie neviditeľného

Projekt „Zviditeľnenie neviditeľného“ sa začal v apríli 2022 a vedie ho Výskumné a poradenské centrum pre svet práce (FORBA) spolu s IG24. Sme radi, že našimi spolupracovníkmi sú cenení odborníci, ako je Johanna Neuhauser z Inštitútu sociológie Viedenskej univerzity a CuraFAIR – Poradenstvo pre opatrovateľky a opatrovateľov! Vytvorili sme nástroj na prevedenie a vyhodnotenie prieskumov, dotazníkov a ankiet, ktorý slúži na získanie komplexného obrazu o pracovnej realite opatrovateliek a opatrovateľov.

Od začiatku projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s expertami, bol založený tím programátorov a uskutočnili sa prvé rozhovory s opatrovateľkami a opatrovateľmi. Na základe výsledkov našich rozhovor v súčasnosti intenzívne pracujeme na dotazníku pre budúci online prieskum.

Ďakujeme za váš záujem a podporu ♥

IG24