Milé kolegyne, milí kolegovia, priatelia, solidárni ľudia!

Začiatkom jesene by sme Vám radi poskytli prehľad o našich aktivitách za posledných polrok a informovali Vás o našich plánoch na najbližšie mesiace.

1 Naša práca, naše práva!

Od júla 2022 prebieha projekt „Naša práca, naše práva!“ financovaný z Digitálneho fondu Viedenskej komory práce.

Cieľom projektu je vytvoriť pre opatrovateľky a opatrovateľov transparentnú a jasnú komunikáciu (online prostredníctvom internetu a offline v praxi) týkajúcu sa pracovných práv – najmä práv žien a migrantov. Za týmto účelom bol začiatkom septembra vypracovaný obsah série informatívnych videí na rôzne témy, ako napríklad práca a život v Rakúsku. Medzičasom sa už spustila aj výroba videí. Začiatkom roka 2023 budú videá zverejnené vo viacerých jazykoch na YouTube a na našej webovej stránke.

  • Prvé video sa venuje opatreniam, ktoré je možné realizovať, aby sa predišlo možným problémom pri práci v 24h-opatrovaní v Rakúsku. Informácie v tomto videu sú založené na najčastejších problémoch v brandži a mali by sa chápať ako odporúčania.
  • Druhé video obsahuje dôležité informácie, ktoré by opatrovateľky a opatrovatelia mali po príchode do Rakúska vedieť. V tomto videu sa zameriavame na model samostatne zárobkovo činnej osoby (t. j. práca na živnosť) či už v spolupráci s agentúrou alebo bez nej.

Ďalej plánujeme vytvoriť: nástroj/platformu pre online poradenstvo, viacjazyčné informačné brožúrky, sériu stretnutí opatrovateliek a webových seminárov s odborníkmi na pracovné právo, spravovanie živnosti, práva žien a mnoho iných tém.

Od januára 2023 bude pre opatrovateľky k dispozícii poradkyňa poskytujúca online poradenstvo.

2 Care4Care: od prekérnych k spravodlivým pracovným podmienkam

Projekt bol vypracovaný v spolupráci s LEFÖ-IBF, intervenčným centrom pre obete obchodovania so ženami, a odštartovaný v máji 2022. Týmto projektom chceme zlepšiť pracovné podmienky migrujúcich opatrovateliek a opatrovateľov a prispieť tak k bezpečnej pracovnej migrácii. Projekt má niekoľko úrovní. V prvej časti sa zameriavame na posilnenie a profesionalizáciu IG24 ako organizácie s cieľom čo najlepšie podporiť samo-organizovanie migrujúcich opatrovateliek a opatrovateľov. Na tento účel sa IG24 podrobí tréningu v oblastiach akými sú organizačný rozvoj alebo práca s médiami a politická loby.

V rámci výskumnej časti projektu sa v súčasnosti realizuje štúdia sľubných príkladov, ktorá skúma modely zamestnávania v sektore domácej starostlivosti a opatrovania v piatich európskych krajinách. Uvedená štúdia bude slúžiť ako základ pre vypracovanie koncepcie zamestnaneckého modelu v Rakúsku.

Aby sme lepšie pochopili dopady migrácie za prácou na spôsob fungovania jednotlivých domovských krajín ako aj na súkromný život opatrovateliek a opatrovateľov, projekt presahuje hranice Rakúska. V súčasnosti vytvárame konzorcium s partnerskými organizáciami zo Slovenska a Rumunska a našu spoluprácu v projekte zahájime v januári 2023.

3 Reforma zdravotníctva

V máji predstavila rakúska vláda kľúčové body reformy zdravotníctva. Hoci boli prijaté konkrétne opatrenia týkajúce sa vzdelávania a platových podmienok odborného zdravotného personálu, je reformný balíček úplne nekonkrétny pokiaľ ide o 24h-opatrovanie. Jediná požiadavka, ktorú v balíčku nájdete, je taktiež nejasná. Ide o zlepšenie pracovnoprávnych podmienok prostredníctvom zatraktívnenia závislého pracovného pomeru (práca na pracovnú zmluvu) v 24h-opatrovaní.

Koncom augusta pozvalo Ministerstvo sociálnych vecí na diskusiu rôzne zainteresované strany. Témou bolo zabezpečenie kvality v 24h-opatrovaní v kontexte samostatnej zárobkovej činnosti (živnosti). V rámci opatrení sa napríklad požadoval bonus pre agentúry s certifikátom kvality. Pre opatrovateľky pracujúce bez agentúr zvažuje Ministerstvo taktiež vypracovanie certifikátu kvality. IG24 poukázala na to, že súčasná podoba certifikačného programu nezohľadňuje pracovné podmienky opatrovateliek a opatrovateľov a že vzdelávacie opatrenia sú mysliteľné len v materinskom jazyku a online-formou. Zdôraznili sme, že so vzdelávaním musí ísť ruka v ruke aj zvyšovanie honorárov. Diskutovalo sa aj o potrebe kontroly pracovných podmienok v domácnostiach a o podpore a poradenstve pre opatrovateľky zo strany kvalifikovaného zdravotného personálu – za týmto účelom sa plánujú rokovania so spolkovými krajinami.

4 Opatrovateľky tiahnu pred súd

V našom súdnom procese proti fiktívnej živnosti sme urobili niekoľko rozhodujúcich krokov vpred: žaloba bola podaná a súdne konanie sa začne v priebehu niekoľkých mesiacov. Kampaň s referenciami práve prebieha na sociálnych médiách ako sú Facebook, Instagram a Twitter.

Prostredníctvom crowdfundingu (internetovej finančnej zbierky) sme vyzbierali polovicu sumy na náklady možných súdnych trov. Veľká časť nákladov však ešte stále nie je uhradená, čo znamená, že sme závislí od ďalších darov a pokračujeme v zbierke. Pomôžte nám, ešte stále môžeme spoločne vyzbierať konečnú sumu!

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým darcom a podporovateľom a samozrejme budeme radi za ďalšie dary a akúkoľvek formu verejnej solidarity!

5 Naša nová kancelária vo Viedni

Od apríla 2022 sme súčasťou kancelárskej komunity v Schottengasse 3A/1/4/59, 1010 Viedeň a sme hrdými nájomcami našich vlastných malých, ale pekných kancelárskych priestorov. Môžeme tak v konkrétnom priestore realizovať naše projekty, skladovať naše materiály, organizovať stretnutia a v prípade potreby aj osobné konzultácie.

Neváhajte a dohodnite si stretnutie – tešíme sa na Vašu návštevu!

6 Spolupráca s Amnesty International

Od začiatku kampane Amnesty International za férové pracovné podmienky v 24h opatrovaní spolupracuje IG24 s touto organizáciou na ochranu ľudských práv rôznymi spôsobmi. Po úspešnom prvom stretnutí sa koncom septembra uskutočnilo druhé stretnutie tohto druhu. Na konferencii, ktorú zorganizovala a moderovala Amnesty International, sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva sociálnych vecí, zdravotníctva a starostlivosti, Ministerstva práce a hospodárstva, Úrad Spolkového kancelára a hovorcovia rôznych záujmových skupín (ÖGB, AK, IG24, CuraFAIR). Okrem iného sa diskutovalo o reglementovaní živnosti pre sprostredkovateľské agentúry (t.j. zavedenie podmienky kvalifikácie pre podnikanie v oblasti sprostredkovania 24h-opatrovateliek), o štrukturálnych riešeniach na prekonanie systémových prekážok, násilí a sexuálnych útokoch v domácnostiach a o štátnej kontrole pracovných podmienok, ako aj o konkrétnych návrhoch na zlepšenie celkovej situácie zo strany IG24 a CuraFAIR.

Zhrnutie z tohto stretnutia: všetky strany uznávajú potrebu štrukturálneho zlepšenia v sektore nad rámec súčasnej situácie. Ďalšie stretnutia v tomto formáte sú potrebné a žiadúce.

7 Nebezpečné transporty

Začiatkom septembra došlo k ďalšej smrteľnej nehode prepravcu so siedmimi opatrovateľkami na palube. Táto nehoda nie je ojedinelým prípadom, ale má históriu, ktorá sa v 24h opatrovaní pravidelne opakuje a opakovane stojí životy.

Z tohto dôvodu zvolala IG24 protest, ktorý sa uskutočnil 1. septembra 2022 v spolupráci s partnerskými organizáciami LEFÖ, Amnesty International, Curafair a združením UNDOK.

Poslanec Národnej rady Alois Stöger vzal našu iniciatívu ako príležitosť na položenie parlamentnej otázky (interpelácia). Ďakujeme a dúfame, že z týchto život ohrozujúcich pracovných podmienok budú vyvodené a dôsledky!

8 Spolupráca s CuraFAIR: Brožúrka

Spolu s CuraFAIR – kontaktné miesto pre opatrovateľky a opatrovateľov (Projekt Volkshilfe Horné Rakúsko) sme v januári 2022 vydali informačnú brožúrku pre opatrovateľky – pôvodne v nemčine. Rumunská a slovenská verzia brožúrky bude zanedlho vytlačená a zaslaná našim členom ako aj sprístupnená online na našej webovej stránke, kde si ju môžete zdarma stiahnuť. V ďalšom kroku bude objednaný bulharský a maďarský preklad brožúrky. Sme veľmi radi, že si opatrovateľky už čoskoro budú môcť prečítať kompaktné informácie a tipy o ich brandži, sociálnom zabezpečení, rodinných dávkach a podobne – a to vo svojom rodnom jazyku! Brožúrka zameraná na otázky z komunít opatrovateliek a opatrovateľov sa pokúša poskytnúť zrozumiteľný prehľad v tejto komplexnej matérii. Brožúrka má opatrovateľkám nielen uľahčiť výkon ich podnikateľskej činnosti, ale ich aj v zmysle prevencie chrániť pred vykorisťovaním na pracovisku.

9 Rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia

V máji a júni 2022 sme mali príležitosť urobiť dôležité kroky v oblasti rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

V máji 2022 sa uskutočnil dialóg mimovládnych organizácií v oblasti nediskriminácie na tému „rovnaké zaobchádzanie a opatrovanie“, na ktorom sme sa zúčastnili ako rečníci. Ďakujeme Kancelárii spolkového kancelára, konkrétne Sekcii pre práva žien za pozvanie!

V júni 2022 sa IG24 zúčastnila na webinári Zastupiteľstva pre rovnaké zaobchádzanie na tému nediskriminácie. Táto iniciatíva vzišla od uvedeného zastupiteľstva. Žiaľ, dôvodom bol závažný prípad sexuálneho obťažovania jednej rumunskej opatrovateľky klientom. Právničky zo zastupiteľstva nám poskytli veľkú podporu pri poradenstve a intervencii v spomínanom prípade! Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste nám venovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

10 Účasť na podujatiach, prednášky, publikácie, workshopy

V posledných mesiacoch sme absolvovali množstvo prednášok a podujatí na rôznych fakultách, ako napríklad na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni (dieAngewandte) v rámci ich cyklu prednášok Umenie-výskum _rod.

Okrem toho sme tento rok vystúpili ako rečníci na slávnostnom podujatí Inštitútu pre politické vedy na univerzite vo Viedni. Pod názvom „Migrantky, ženy, nepostrádateľné a nadmerne vykorisťované!“ sme hovorili o pracovných podmienkach opatrovateliek, našich aktivitách v rámci IG24 a emancipačných perspektívach v tomto sektore.

V Innsbrucku sme sa zúčastnili na podujatí „Migrantky, ženy, nadmerne vykorisťované a systémovo relevantné – organizovanie opatrovateliek“. Spolu so Sekretariátom pre ženy v rámci ÖGB (Rakúsky odborový zväz) v Tirolsku a výskumnou platformou „Centrum interdisciplinárnych rodových štúdií Univerzity v Innsbrucku“ sme mali možnosť predniesť naše požiadavky na diskusnom podujatí a stráviť vzrušujúci večer.

Okrem toho sme sa zúčastnili na týchto podujatiach:

Okrem účasti na rôznych podujatiach a prednáškach sme písali články a poskytovali rozhovory pre mnohé noviny, časopisy a knihy. Naše vyjadrenia si môžete prečítať v Kleine Zeitung, v časopisoch Frauensolidarität, AEP_Informationen, Momentum Quaterly, Tagebuch alebo v ročenke Gaismair (Wirtschaft neu ausrichten! Care-Bewegung und ihre konzeptionellen Grundlagen, ktoré vydalo vydavateľstvo Barbara-Budrich-Verlag). V rámci série „#nachgefragt – dejiny majú mnoho perspektív, organizovanej Domom dejín (Haus der Geschichte) vznikol ako pokračovanie výstavy „Heimat großer Töchter“ (Domov veľkých dcér) tento video-rozhovor.

Toľko stručný prehľad našich aktivít v roku 2022. Prajeme Vám všetko len to najlepšie a tešíme sa na vydanie ďalšieho spravodajského bulletinu!

S pozdravom

IG24 a Iniciatíva24