Milé kolegyne, milí kolegovia, priatelia a s nami solidárni ľudia!

V prvom bulletine roku 2023 Vám chceme poskytnúť prehľad našich aktivít za posledných šesť mesiacov a informovať Vás o našich plánoch na nasledujúce mesiace.

Novinky z prebiehajúcich projektov

Naša práca, naše práva!

Projekt „Naša práca, naše práva!“ vstupuje do ďalšej fázy, v ktorej rozširujeme a optimalizujeme poradenské aktivity. Máme novú kolegyňu, ktorá pracuje ako 24-hodinová opatrovateľka a má veľa skúseností s poradenstvom pre svojich kolegýň/kolegov. V rámci tejto novej pozície na polovičný úväzok bude pokračovať v poradenskej práci na platenej báze a podporovať vedenie projektu pri jeho ďalšom rozvoji. Sme radi, že môžeme touto pozíciou podporiť naše kolegyne z 24h-opatrovania!

Zároveň bol tím programátorov poverený vytvorením internej databázy a online platformy pre poradenské aktivity opatrovateliek/opatrovateľov. Celý tím IG24 online-poradenstva sa na to teší!

Care4Care: Od prekérnych k bezpečným pracovným podmienkam 

V rámci projektu „Care4Care“ predstavujeme našu prvú štúdiu „Promising Practices for the Employment of Live-In Care Workers in Europe“ („Príklady zamestnania pracovníkov v domácnostiach v Európe“). Štúdia obsahuje medzinárodné porovnanie pracovných podmienok osôb pracujúcich v súkromných domácnostiach na základe piatich vybraných príkladov. Prajeme Vám príjemné čítanie a tešíme sa na ďalšie šírenie tejto štúdie! V apríli sa v rámci projektu začala druhá fáza výskumu, v ktorej sa vypracuje koncept zamestnania opatrovateliek/opatrovateľov na trvalý pracovný pomer, ktorá sa bude konzultovať s odborníkmi.

MigraCare: Integrácia opatrovateliek/opatrovateľov do sietí starostlivosti o seniorov v Rakúsku

Vo februári spustila organizácia IG24 nový projekt „MigraCare„. Jeho cieľom je integrovať opatrovateľky/opatrovateľov do existujúcich sietí starostlivosti o seniorov v Rakúsku. Cieľom je nadviazať kontakt medzi opatrovateľkami /opatrovateľmi a komunitnými sestrami (Community Nurses), čo by malo viesť k ich ďalšej, hlbšej spolupráci. Projekt sa zameriava aj na ďalší rozvoj Kaviarní pre opatrovateľky/opatrovateľov, ktoré slúžia ako miesta na stretnutie a nadväzovanie kontaktov medzi opatrovateľkami a pomáhajúcimi aktivistami. V projekte pracujú dve opatrovateľky ako odborníčky. Projekt sa realizuje v spolupráci s Medicínskou univerzitou vo Viedni a s Ludwig Boltzmann Institut.

Zviditeľniť neviditeľné

Projekt „Zviditeľniť neviditeľné“ je druhým projektom financovaným Komorou práce (Arbeiterkammer ďalej len skratka AK) prostredníctvom Fondu digitalizácie. Spoločne s organizáciou FORBA vyvíjame digitálny prieskumný nástroj na získanie komplexného obrazu o skúsenostiach, pracovných podmienkach a ťažkostiach opatrovateliek/opatrovateľov.

Okrem online zberu údajov slúži projekt aj na povzbudenie opatrovateliek, aby sa lepšie zorientovali v ich pracovnej situácii a aktívne formovali povedmie o ich sektore. Projekt tak podporuje aj posilnenie postavenia a sebaurčenie komunity 24-hodinových opatrovateliek/opatrovateľov a podporuje tak ich širšiu samoorganizáciu.

Budúce termíny a plány

Pozvánka na Valné zhromaždenie pracovníkov pracujúcich v domácnostiach v Bruseli

EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions – Európska federácia odborových zväzov v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a cestovného ruchu) pozvala IG24 na Valné zhromaždenie pracovníkov pracujúcich v domácnostiach, ktoré sa koná v Bruseli! Na tomto stretnutí v máji tohto roku otvoríme problematiku 24-hodinových opatrovateliek/opatrovateľov na európskej úrovni a nadviažeme kontakty s ostatnými odborovými zväzmi.

Cena Ute-Bock

Veľmi nás teší, že 22. mája môžeme prevziať prestížnu cenu Ute Bock za občiansku kuráž. Udeľuje ju organizácia SOS Mitmensch ako cenu bojovníkom za ľudské práva a je pravdepodobne najprestížnejším ocenením v tejto oblasti v Rakúsku. Po získaní ceny SozialMarie v roku 2021 to znamená ďalšie potvrdenie významu našej práce. Podrobnejšie informácie o slávnostnom odovzdávaní cien nájdete čoskoro na našich kanáloch sociálnych médií.

Crowdfundingová kampaň 

Náš cieľ je už dosiahnutý! 

Ďakujeme zo srdca všetkým darcom a podporovateľom za ich skvelú podporu našej crowdfundingovej kampane (internetovej finančnej zbierky). Vďaka Vašej podpore môžeme dotiahnúť boj proti fiktívnej živnosti a za zlepšenie pracovných podmienok a sociálneho zabezpečenia opatrovateliek až na Najvyšší súd (OGH – Oberste Gerichtshof).

Reforma zdravotníctva/ošetrovateľstva

Zatiaľ čo finančná podpora opatrovaných osôb na náklady súvisiace s využívaním služieb opatrovateliek/opatrovateľov bola zvýšená z 550 EUR na 640 EUR mesačne a sprostredkovateľským agentúram bol prisľúbený bonus za kontroverzný program certifikácie, pre samotné opatrovateľky poskytujúce 24-hodinovú starostlivosť sa nezaviedlo žiadne konkrétne opatrenie smerujúce k zlepšeniu ich situácie. Oznámenie, že závislý zamestnanecký pomer (práca na pracovnú zmluvu ) pracovníkov v 24-hodinovej starostlivosti by sa mal stať atraktívnejším prostredníctvom zlepšenia pracovnoprávnych podmienok alebo vypracovania konkrétneho pracovného modelu, stále existuje len na papieri.

V tejto súvislosti IG24 požaduje vypracovanie alternatív k živnostenskému modelu, zohľadnenie pracovných podmienok opatrovateliek pri akýchkoľvek certifikačných opatreniach, ako aj zodpovedajúce zvýšenie honorárov v súlade so zvýšenými životnými nákladmi.

Deň platformovej práce 

Organizácia IG24 bola pozvaná na podujatie „Platform Work Day – Perspectives from Research and Interest Policy“ (Deň platformovej práce – perspektivy z výskumu a práce záujmových združení), ktoré zorganizovali mesto Viedeň a Pracovná komora (Arbeiterkammer) Viedeň. Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční 25. mája, je nadviazať kontakty s aktivistami a výskumníkmi, ktorí sa zaoberajú problematikou práce platforiem v Rakúsku. Upratovačky, prekladatelia, taxikári a pod. poskytujú služby, ktoré sú sprostredkované a organizované prostredníctvom online platforiem. Podobne ako v situácii opatrovateliek je celý obchodný model postavený na fiktívnej živnosti, pričom všetky riziká nesú pracovníci. Spolu s kolegami z rôznych oblastí budeme pracovať na návhoch pre zlepšenie podmienok pracovníkov platforiem.

Dialóg so zástupcami ministerstva

24. mája sa uskutoční štvrtý dialóg organizovaný Amnesty International so zástupcami Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti a ochrany spotrebiteľa, Spolkového ministerstva práce a hospodárstva a III. Sekcie spolkového kancelárstva pre ženy a rodovú rovnosť. Spolu s ďalšími pozvanými zainteresovanými stranami – Viedenskou komorou práce (AK Wien), Vidaflex a CuraFAIR, kontaktným miestom pre opatrovateľky – bude IG24 diskutovať o opatreniach na ochranu opatrovateliek pred vykorisťovaním, hrozbou a násilím na pracovisku. Opatrenia sa týkajú šiestich konkrétnych oblastí, ktoré sa budú ďalej riešiť: zlepšenie právnej regulácie, pravidelné monitorovanie a kontrola, zvyšovanie povedomia, vzdelávacie kampane, práca s príbuznými opatrovaných osôb, posilnené vytváranie/budovanie sietí. O výsledkoch tohto stretnutia Vás budeme informovať!

Aktivity v minulosti

Dôstojná práca – dôstojná starostlivosť: medzinárodná konferencia v Španielsku

IG24 mala možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii o pracovníkoch pracujúcich v domácnosti, ktorá sa konala v Errenterii (Španielsko) v novembri 2022 a informovať o situácii opatrovateliek v súkromných domácnostiach v Rakúsku. Cieľom konferencie bolo získať prehľad o situácii pracovníkov pracujúcich v súkromných domácnostiach v Španielsku, Taliansku a Rakúsku a diskutovať o politických stratégiách na vnútroštátnej a európskej úrovni (European Care Strategy).

Kaviareň pre opatrovateľky/ov v Temešvári

Spoločnosť IG24 zorganizovala 10. februára v rumunskom Temešvári ďalšiu Kaviareň pre opatrovateľky. Zúčastnila sa na nej skupina približne 15 ľudí. Veľmi nás potešilo, že sme sa mohli s kolegami lepšie spoznať, vymeniť si názory a porozprávať sa o problémoch v tomto sektore. Informačné materiály IG24 boli samozrejme k dispozícii všetkým účastníkom!

Publikácie

V marci vyšiel zväzok „Wirtschaft neu ausrichten“ (Znovuusporiadanie hospodárstva), ktorý predstavuje rôzne iniciatívy v oblasti starostlivosti o seniorov v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. IG24 je v knihe zastúpená rozhovorom. Okrem toho sa v júni uskutoční konferencia zameraná na vytváranie sietí iniciatív predstavených v knihe, na ktorej sa zúčastní aj IG24.

Prednáška na Univerzite Johannesa Keplera (JKU) v meste Linz

Naša organizácia IG24 bola pozvaná 10. januára na JKU (Sociologický ústav, Katedra sociálnej teórie a sociálnej analýzy) v rámci prednášky „Úvod do sociológie migrácie“. Ďakujeme za pozvanie a za zaujímavé diskusie so študentami!

Ďakujeme za váš záujem a podporu ♥

IG24