V roku 2019 vznikol v Nemecku štátom financovaný projekt na poskytovanie poradenstva pre 24-hodinové opatrovateľky a opatrovateľov. Z počiatku bolo poradenstvo ponúkané opatrovateľkám z Poľska. Od júna 2021 sú pri uplatňovaní svojich práv podporované aj bulharské, chorvátske, rumunské, české a slovenské opatrovateľky.

Opatrovateľky sa pri výkone svojej práce stretávajú s podobnými problémami ako v Rakúsku: poverenie vykonávať domáce práce a zdravotné úkony, ktoré neboli dohodnuté v zmluve; pochybné pracovné modely; netransparentné opisy pracovných miest a nízke mzdy, nedostatočné jazykové znalosti, sociálna izolácia atď. Situáciu opatrovateliek v Nemecku ďalej komplikuje väčší počet rôznych pracovných modelov, ktoré umožňujú ich vykorisťovanie rôznymi spôsobmi: nadmerný pracovný čas a neplatená pohotovostná služba, podliezanie minimálnej mzdy, rôzne zmluvné pokuty, fiktívna živnosť opatrovateliek pracujúcich ako SZČO. Model vyslania pracovníkov do zahraničia napríklad umožňuje, aby opatrovateľky dostávali minimálnu mzdu platnú v ich domovskej krajine. Zamestnanie opatrovateliek vo vysielajúcej firme napríklad v Poľsku má za následok registráciu do Sociálnej poisťovni vo vysielajúcej krajine (teda v Poľsku), čo má obrovský negatívny dopad na sociálne zabezpečenie opatrovateliek.

V súčasnej odbornej diskusii na tému 24-hodinového opatrovania v Nemecku sa požaduje právna istota pre opatrovateľky – t. j. regulácia rôznych pracovných modelov a zabránenie problematickým konšteláciám, ako napr. model vyslania s využitím poľskej zmluvy o poskytovaní služieb alebo živnostenský model. „Rakúsky model“ taktiež nie je riešením na odstránenie pracovného vykorisťovania a právnej neistoty,“ uvádza sa v predbežnej správe Minoru. Medzi ďalšie požiadavky patrí vytvorenie väčšieho počtu kontrolných mechanizmov a regulácia činnosti agentúr; zriadenie kontaktných miest pre opatrovateľky; vzdelávacie kampane na zvýšenie spoločenského povedomia o zamestnávaní opatrovateliek v súkromných domácnostiach, ktoré je v súlade s právom; štátom podporované vzdelávanie pre opatrovateľky, rozšírenie už existujúcich viacjazyčných poradenských služieb vrátane právneho poradenstva atď. (pozri tiež: Priebežná správa Minora: https://minor-kontor.de/aktuelles-aus-der-beratung-fuer-sog-live-ins/. 30.09.2021.)

Webová stránka projektu: https://minor-kontor.de/24-stunden-betreuungskraefte/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/210758704515360