IG24: Curafair poskytuje od leta 2019 poradenstvo pre opatrovateľky a opatrovateľov. Je to v súčasnosti jediné nezávislé a bezplatné kontaktné miesto pre opatrovateľky v Rakúsku.

Môžeš povedať niečo o koncepte a skúsenostiach s poradenskou prácou?

Ako Volkshilfe – poradenstvo pre migrantov a utečencov (v Hornom Rakúsku) pôsobíme v oblasti poradenstva a starostlivosti o migrantov už 30 rokov. V roku 2018 sme postrehli, že nás opatrovateľky kontaktujú čoraz častejšie. Spektrum poradenstva siahalo od veľmi ľahko zodpovedateľných otázok o kurzoch nemčiny a rozšírilo sa až po veľmi podrobné otázky, ako napríklad sociálne zabezpečenie alebo práva a povinnosti živnostníkov. Preto vznikla myšlienka, že budeme musieť urobiť vlastný projekt špeciálne so zameraním na opatrovateľky, pretože dopyt bol a stále je veľký. Najmä v priebehu korona krízy sa ukázalo, koľko problémov je v takzvanom 24h-opatrovaní. V rámci opatrovateľskej reformy Ministerstva Zdravotníctva vzniklo naše kontaktné miesto.

Ponúkame sociálno-právne poradenstvo pre opatrovateľky, ale organizujeme aj Café pre opatrovateľky a podporujeme dobrovoľníkov pri organizovaní týchto stretnutí. Okrem toho chceme však upozorniť aj na mnohé problémy v 24h-opatrovaní a na výbornú prácu opatrovateliek a preto sme v kontakte aj so záujmovými skupinami a politickými zástupcami.

IG24: S akými problémami sa stretávate zo strany opatrovateliek?

Spektrum tém je veľmi široké. Väčšinou ide o otázky, ktoré súvisia s formálnou živnosťou opatrovateliek. Opatrovateľky často ani nevedia, že sú samostatne zárobkovo činné osoby a že s tým súvisia určité povinnosti. Veľmi často sa preto objavujú otázky týkajúce sa sociálneho poistenia či daňového úradu. Veľmi dobre vieme, že byrokracia môže byť do určitej miery veľmi náročná aj pre Rakúšanov. Pre opatrovateľky a opatrovateľov zo zahraničia, ktorí majú rečovú bariéru, je niekedy nemožné vyplniť formuláre bez podpory.

Častokrát intervenujeme v prípadoch, keď vzniknú problémy medzi opatrovateľkami a agentúrami či príbuznými opatrovanej osoby. Žiaľ, niektoré agentúry nedodržujú právne podmienky a účtujú si napríklad „jednorazové osobitné platby“, ktoré nie sú zmluvne upravené. Tu sa potom pýtame, ako k týmto platbám došlo a čo je ich právnym základom.

Občas sa však vyskytnú naozaj veľmi ťažké prípady, kedy sú opatrovateľky napríklad obeťami sexuálneho obťažovania. Aj v takýchto prípadoch podporujeme opatrovateľky a snažíme sa im pomôcť domôcť sa ich práva.

IG24: Opatrovateľky pochádzajú z Rumunska, Slovenska, Bulharska, Maďarska a Chorvátska. Ako riešite problém poradenstva v materinskom jazyku?

V súčasnosti máme tri poradkyne, ktoré ovládajú rumunčinu, slovenčinu, češtinu, maďarčinu, ako aj nemčinu a angličtinu. Takto je pokrytých viac ako 85 % opatrovateliek a opatrovateľov v Rakúsku. Ako Volkshilfe máme to šťastie, že máme zamestnancov v iných projektoch, ktorí hovoria po bulharsky, BKS a mnohými ďalšími jazykmi. V takýchto prípadoch nám pomáhajú iné oddelenia.

IG24: Od Ministerstva zdravotníctva ste dostali príkaz zriadiť ďalšie kontaktné miesta v Grazi a Viedni. Môžeš povedať niečo o situácii nových kontaktných miest?

Kontaktné miesta vo Viedni a Grazi už boli otvorené. To má tú výhodu, že sa môžeme lepšie regionálne prepojiť s inými inštitúciami a aktérmi. Opatrovateľky trávia väčšiu časť dňa so svojimi klientmi a majú krátku prestávku. Preto veľká časť konzultácií prebieha cez telefón alebo digitálne. Ak to korona opäť povolí, plánuje začať s organizáciou stretnutí pre opatrovateľky (BetreuerInnencafé) vo Viedni a Grazi. Je samozrejme výhodou byť priamo na mieste.

IG24: Plánujú sa kontaktné miesta aj v západnom Rakúsku?

Žiaľ, ďalšie kontaktné miesta sa zatiaľ neplánujú. Pracujeme však na tom, aby sme našu ponuku mohli ponúknuť aj v západnom Rakúsku. Vyžaduje si to však aj ďalších poskytovateľov financií.

IG24:  Ste podľa teba dostatočne financovaní?

V podstate vieme dobre pracovať s existujúcim rozpočtom. Zistili sme však, že na zabezpečenie ešte lepšieho poradenstva budú potrebné ďalšie finančné zdroje. Taktiež by malo zmysel a bolo by potrebné mať kontaktné miesto v každej spolkovej krajine, ktoré by mohlo nezávisle poskytovať poradenstvo a organizovať café.

IG24: Na záver „zásadná otázka“ v tejto brandži: Aký je tvoj názor na status opatrovateliek ako živnostníčok? V ÖGB (Rakúsky odborový zväz) sa len nedávno ozvali hlasy, ktoré volajú po ukončení fiktívnej živnosti a zamestnaní opatrovateliek v neziskových organizáciách!

https://www.arbeit-wirtschaft.at/24-stunden-betreuung-pandemie/?fbclid=IwAR0WjKYSmBfWblfpRWfKjZ8YFeBe37qvi0M_SVzZrVjnDQjBFCXcwlxClvk

To je samozrejme veľmi dôležitá otázka. Čisto formálne, mnohé charakteristické znaky nezávislosti nie sú v práci opatrovateliek dané: slobodná voľba času, slobodná voľba pracoviska, žiadni priami nadriadení, oslobodenie od plnenia pokynov atď. Mnohé hlasy z odboru právnych a sociálnych vied taktiež tvrdia, že 24h-opatrovanie nemá veľa spoločného so samostatne zárobkovou činnosťou.

V každom prípade chápeme tieto argumenty. Vo všeobecnosti aj korona-kríza ukázala, že usporiadanie takzvaného 24h-opatrovania v Rakúsku je veľmi krehké. Samozrejme, musíme myslieť aj na budúcnosť starostlivosti o seniorov v Rakúsku a na alternatívy k živnostenskému modelu tzv. 24h-opatrovania. V každom prípade sú našou prvoradou prioritou dobré pracovné podmienky pre opatrovateľky, ktoré následne vedú aj k zlepšeniu opatrovateľských služieb. Za to sa budeme naďalej zasadzovať!

IG24: Prajeme vám veľa úspechov pri zriaďovaní nových kontaktných miest a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Ďakujem za rozhovor!

www.curafair.at

www.facebook.com/curafair